martes 26 de abril de 2016 BOPPO núm. 79

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipal

Vigo

Contratos administrativos

CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REMATE DA URBANIZACIÓN DA "U.A. I-01 VILLALAURA"

Entidade adxudicadora

“Xerencia Municipal de Urbanismo de Vigo”, Servizos Centrais. Nº de expediente 8.044/407.

Obxecto do contrato

Obras de remate da urbanización “U.A. I-01 Villalaura”.

Tramitación e procedemento

3.1.- Tramitación: ordinaria.

3.2.- Procedemento: aberto.

Orzamento base

236.668,39 € (IVE 21% incluído).

Garantías provisionais

Non se esixe.

Obtención da documentación e información

www.vigo.org(perfil do contratante). Teléfono: 986.810346. Fax: 986224780. Data límite para solicitar documentación: ata o día de finalización do prazo de presentación de proposicións.

Requisitos específicos do contratista

Solvencia económico-financeira etécnica conforme pregos (cláusula 8.4.4º das adminis-trativas particulares e apartado 6º da FOLLA DE ESPECIFICACIÓNS DO CONTRATO “FEC”).

Presentación de ofertas

O prazo remata ós 26 días naturais seguintes ó de publicación do presente anuncio no BOP e noDOG (26 días respecto ó último publicado). Documentación: a esixida nas cláusulas 12 e 13 do prego de cláusulas administrativas particulares e no apartado 7 das follas específicas da contratación (FEC) do propio prego. Lugar de presentación: Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo de Vigo (Praza do Rei s/n, ata as 13:30 horas do último día de prazo ou nas formas previstas na cláusula 12ª) ou no Rexistro Xeral do Concello de Vigo, na mesma Praza do Rei s/n, si é sábado.

Apertura das ofertas técnica e económica (entidade, domicilio e localidade)

Véxase o punto 6 do anuncio (a data e hora anunciarase no perfil do contratante).

Páxina web para a obtención de información

www.vigo.org.

Vigo, a 7 de abril de 2016.—A Vicepresidente, María José Caride Estévez.

NOTA INFORMATIVA: O contido da versión HTML deste anuncio ten carácter meramente informativo e está dispoñible nesta páxina para comodidade do cidadán. O anuncio con validez legal é a versión PDF asinada electronicamente.