Escudo Concello de Vigo

Proxecto de compensación ou proxecto de reparcelación

Como facelo

Presencialmente

Debe presentar a solicitude en documento regulamentado, xunto coa documentación requerida, no Rexistro da Xerencia de Urbanismo.

Documentación requirida

 • Relación de propietarios *
  Con direccións a efectos de notificación.
 • Plano de situación e emplazamento sobre cartografía oficial *
 • Solicitante: Fotocopia do DNI no caso de persoas físicas. No caso de persoas xurídicas a persoa que asina a petición achegará documentación acreditativa da súa representación como unha fotocopia pública da escritura de constitución da sociedade, poder,etc
 • Plano topográfico *
  Subscrito por técnico competente.
 • Planos de fincas aportadas. *
 • Plano de fincas resultantes *
 • Anexo de copias de escrituras de propiedade de tódalas fincas *
 • Acreditación do interese/ Escritura de constitución da Xunta de Compensación // Incorporación de propietarios / Acordo da Asamblea de aprobación inicial.
 • Determinacións do PXOU / Identificación de planeamento que se desenvolve *
 • Constitución da Xunta de Compensación e aprobación das bases e Estatutos.
 • Relación de fincas aportadas: titulares e contías dos dereitos de cada propietario. *
 • Criterios de valoración.
 • Relación de fincas resultantes.. *
 • Localización de terreos de cesión obligatoria. *
 • Cadro resumo de superficies de fincas aportadas e resultantes
 • Conta de liquidación provisional.
 • Certificacións rexistrais. *

Observacións

(*) Documentación mínima no caso de proxecto de compensación de propietario único.

Oficinas

 • Xerencia Municipal de Urbanismo

  Praza do Rei s/n
  Teléfono: 986 810 349

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información