Escudo Concello de Vigo

Proxectos de urbanización

Como facelo

Presencialmente

Debe presentar a solicitude en documento regulamentado, xunto coa documentación requerida, no Rexistro da Xerencia de Urbanismo.

Documentación requirida

 • Acreditación do interese / Escritura/s de propiedade
 • Relación de propietarios afectados
  Con direccións a efectos de notificación.
 • Documentación visada por colexio oficial.
 • Solicitante: Fotocopia do DNI no caso de persoas físicas. No caso de persoas xurídicas a persoa que asina a petición achegará documentación acreditativa da súa representación como unha fotocopia pública da escritura de constitución da sociedade, poder,etc
 • Memoria
  • Plano topográfico do ámbito
   Escala mínima 1/1.000.
  • Plano de localización sobre cartografía oficial e sobre cartografía do PXOU
  • Planos de proxecto e detalle
  • Pregos de condicións técnicas e económico-administrativas
  • Medicións: Cadro de prezos descompostos
  • Orzamentos
   Número mínimo de exemplares: 2, máis un por cada lexislación sectorial de aplicación (Costas do Estado, costas da Xunta, Patrimonio Cultural, Estradas do Estado, Estradas da Xunta, Augas).

Oficinas

 • Xerencia Municipal de Urbanismo

  Praza do Rei s/n
  Teléfono: 986 810 349

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información