Escudo Concello de Vigo

CP-007 Comunicación Previa de Inicio de Obra Nova Autorizada (Presentación Proxecto de Execución)

O inicio das obras de nova edificación, ampliación ou reestruturación xeral autorizadas mediante a correspondente licenza urbanística, esixe a presentación no Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo da comunicación previa de inicio das obras achegando ademais o correspondente Proxecto de execución, no caso de que non se tivese presentado previamente, e a documentación complementaria que proceda.

No caso de proxectos de execución que modifiquen o proxecto básico autorizado, o interesado deberá solicitar previamente a oportuna licenza, coa documentación esixida e non poderá iniciar a obra en tanto non obteña nova licenza. Considerase que se altera significativamente o proxecto cando se produzan cambios de uso, cando se vexan afectadas as condicións de volume e forma dos edificios, a posición e ocupación do edificio na parcela; a edificabilidade; alturas; recuados e separación a lindeiro; número de vivendas; condicións de seguridade e outras similares.

A quen está dirixido

Calquera persoa física ou xurídica.

Como facelo

Presencialmente

Deberá achegar o impreso de solicitude, debidamente cumprimentado, xunto co xustificante do pago da taxa correspondente así como a documentación requirida no rexistro da xerencia de urbanismo.

Documentación requirida

 • Datos identificativos da persoa solicitante
  • Persoas físicas
   DNI (ou documento que faga as súas veces) da solicitante e da representante. As persoas que comparezan ou asinen en representación doutra, acompañarán ademais un documento que acredite debidamente devandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).
  • Persoas xurídicas
   1. DNI (ou documento que faga as súas veces) da persoa representante e documentación acreditativa da representación.
 • Proxecto de execución
  No caso de que non se tivese presentado previamente.
 • Proxecto de infraestruturas comúns de telecomunicacións
  Redactado polo técnico competente de acordo co RD. lei 1/1998, no caso de que non se tivese presentado previamente (edificacións con división horizontal)
 • Estudo de Seguridade e Saúde
  Segundo RD 1627/1997 redactado polo técnico competente, no caso de que non se tivese presentado previamente.
 • Proxecto técnico da instalación de enerxía solar térmica para auga quente sanitaria
  Redactado por técnico competente. Se é o caso e non se tivese presentado previamente.
 • Oficio da dirección da execución da obra
  No caso de que non se tivese presentado previamente.
 • Estudio de xestión de residuos
  Segundo R.d. 105/2008
 • Nomeamento do contratista e xustificación de alta para os efectos do imposto de actividades económicas
  No caso de que non se tivese presentado previamente
 • Documento de declaración responsable
  Asinado polo técnico redactor do proxecto onde sinale que o proxecto técnico de execución se axusta e desenvolve ás determinacións do proxecto básico que serviu para a concesión da licenza sen introducir modificacións substanciais.

Oficinas

 • Xerencia Municipal de Urbanismo

  Praza do Rei s/n
  Teléfono: 986 810 349

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información