Escudo Concello de Vigo

Sistema interno de información del Ayuntamiento de Vigo - Comunicación anónima

Instrucións

Unha vez que cubra os datos presione no botón de tramitar e imprima o resguardo.

Asunto

O campo asunto non pode ser superior a 4000 caracteres. No caso de superar devandito límite, anexe un arquivo co texto completo no apartado información complementaria.

Información sobre actuacións previas ou simultáneas

Información sobre actuacións previas ou simultáneas realizadas pola persoa denunciante ou terceiros ante outros órganos ou instancias, en relación cos mesmos feitos denunciados

Indique si tramitou procedementos administrativos en relación cos feitos denunciados
Indique si interpuxo recurso contencioso ou outro recurso xudicial (demanda civil, querela, etc) en relación cos feitos denunciados
Indique si presentou denuncia ante os xulgados, o Ministerio Fiscal ou ante as Forzas e Corpos de Seguridad do Estado, en relación cos feitos denunciados
Indique si presentou queixa ante o Defensor do pobo en relación cos feitos denunciados
Indique si cónstalle ou non que sobre os mesmos feitos denunciados presentáronse por terceiros denuncia ante os xulgados, o Ministerio Fiscal ou a Policía, ou se seguen actuacións de investigación por parte de órganos xudiciais, o Ministerio Fiscal ou a Policía
Información complementaria

Pode adxuntar aquivos de información se o considera oportuno. So permítense arquivos de texto en formato TXT, RTF ou PDF, de imaxen en JPG e planos en DXF e DWG. (Pode convertir un documento de Word a RTF utilizando a opción de "Gardar como..."). O tamaño máximo por arquivo anexado é de 10Mb.

No caso de querer achegar documentación asinada, debe ter en conta que, para a presentación telemática, só terá validez a documentación asinada electrónicamente e non a documentación escaneada asinada a man.

Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
(*) Campos obrigatorios

Estes datos incorporaranse ás correspondentes actividades de tratamento do Concello de Vigo e serán tratados coa finalidade específica de cada tratamento de conformidade coa regulación establecida polo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo, L. O. 3/2018, de 5 do decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais e demais disposición de aplicación.

A lexitimación do tratamento pode estar baseada no consentimento das persoas interesadas e/ou o cumprimento dunha obrigación legal e/ou o cumprimento dunha misión realizada en interese público e/ou a protección de intereses vitais e/ou a execución dun contrato.

O prazo de conservación dos datos dependerá do especificado para cada tratamento de datos persoais.

Os datos solicitados unicamente serán obxecto de cesión, no seu caso, previo consentimento da persoa interesada ou de acordo co previsto na citada lexislación.

As persoas cuxos datos persoais sexan tratados polo Concello de Vigo poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidad, así como a opoñerse á toma de decisións individuais automatizadas, incluída a elaboración de perfís, na forma prevista na lexislación vixente sobre a materia, ante o órgano responsable do ficheiro. No caso de descoñecer este órgano, diríxirase ao correo dpd.vigo@vigo.org

Así mesmo os usuarios e usuarias tamén teñen dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

ADVÍRTESELLE QUE conforme co disposto no apartado 4 do artigo 69 da lei 39/2015 de 1 de outubro de PAC das AAPP, "A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que se acompañe ou incorpore a unha declaración responsable ou a unha comunicación previa, ou a non presentación ante a administración competente da declaración responsable ou comunicación previa, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbese lugar.

Así mesmo, a resolución da administración pública que declare tales circunstancias poderá determinar a obriga do/a interesado/a de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao comezo da actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo determinado, todo iso conforme aos termos establecidos nas normas sectoriais de aplicación."

No caso de solicitude de "Identificación do condutor en multas de tráfico do Concello de Vigo" en cumprimento do Regulamento UE 2016/679 comunicase que o responsable do tratamento dos seus datos personais é o CONCELLO DE VIGO, sendo encargado do mesmo a empresa concesionaria ("Servicios de Colaboración Integral, S.A"). A finalidade do tratamento é a xestión das denuncias de tráfico formuladas polo incumprimento das normas de Lei de Seguridade Vial. A lexitimación do tratamento radica no art. 6 do RGPD. Poderán acceder aos seus datos o Concello de Vigo e Servicios de Colaboración Integral exclusivamente para xestionar a finalidade descrita.


Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información