Baixa no Padrón Municipal de Habitantes

Cando unha persoa cambie de residencia deberá solicitar por escrito a súa alta no padrón do municipio de destino, o cal, nos dez primeiros días do mes seguinte, remitiraa ao municipio de procedencia, onde se dará de baixa no padrón ao veciño trasladado sen máis trámite.

O trámite de baixa sempre será feito de oficio polo Concello correspondente.

Observacións

Duplicidade

1. Os Concellos darán de baixa as inscricións do seu padrón que estean duplicadas en todos os seus datos, conservando unha soa delas.

Cando se produzan duplicidades nalgúns datos de forma que se presuma a existencia dalgunha inscrición duplicada, o Concello levará a cabo as xestións oportunas para comprobalo e, previa audiencia do interesado, dará de baixa as inscricións repetidas que o veciño sinale como erróneas ou, na súa falta, as máis antigas.

2. Cando a duplicidade dedúzase da confrontación dos datos padronais de diversos municipios efectuada polo Instituto Nacional de Estatística, este Organismo comunicarao aos Concellos afectados, correspondendo ao Concello no que figure a inscrición máis recente levar a cabo as actuacións sinaladas no apartado anterior.

Inscrición indebida

Os Concellos darán de baixa de oficio, por inscrición indebida, a quen figuren empadroados incumprindo os requisitos establecidos no artigo 54 do Regulamento, unha vez comprobada esta circunstancia no correspondente expediente no que se dará audiencia ao interesado. Este deberá comunicar o municipio ou país no que vive habitualmente e solicitar, por escrito, o alta no padrón municipal ou no Rexistro de Matrícula da Oficina ou Sección consular correspondente. Devandita solicitude será tramitada polo Concello que acorde a baixa de oficio.

Se o interesado non manifesta expresamente a súa conformidade coa baixa, esta só poderá levar a cabo co informe favorable do Consello de Empadroamento.

Alta de oficio

Os Concellos declararán de oficio a inscrición no seu padrón como veciños ás persoas que vivan habitualmente no seu termo municipal e non figuren inscritos no mesmo.

Para decretar este tipo de alta será necesaria a instrución dun expediente no que se dea audiencia ao interesado. Se o interesado acepta expresamente o alta de oficio, a súa declaración escrita implicará a baixa automática no padrón no que estivese inscrito ata entón. En caso contrario, o alta de oficio só poderá levar a cabo co informe favorable do Consello de Empadroamento.

Traslado de residencia ao estranxeiro

1. Todo español que traslade a súa residencia de España ao estranxeiro ou no estranxeiro dunha demarcación consular a outra deberá solicitar o alta no Rexistro de Matrícula da Oficina ou Sección Consular no país de destino.

2. A Oficina ou Sección Consular remitirá o alta, a través do Ministerio de Asuntos Exteriores, ao Instituto Nacional de Estatística, que a trasladará nos dez primeiros días do mes seguinte ao municipio de procedencia, onde sen máis trámite darase de baixa no padrón municipal ao interesado.

Traslado de residencia a España desde o estranxeiro

1. Todo español residente no estranxeiro que traslade a súa residencia a territorio español deberá solicitar o alta no padrón municipal do municipio onde vaia fixar a súa residencia.

2. O municipio de destino remitirá, nos dez primeiros días do mes seguinte, o alta ao Instituto Nacional de Estatística que a trasladará á Oficina ou Sección Consular, a través do Ministerio de Asuntos Exteriores, a cal procederá a dar de baixa ao interesado no Rexistro de Matrícula sen máis trámite.

Oficinas

  • Estatística - Vivendas

    Concello de Vigo
    Planta Baixa - Praza do Rei nº1
    36202 - Vigo
    Teléfono: 986 810 132

Lexislación relacionada

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información