Escudo Concello de Vigo
Perfil

Subvencións para o financiamento das actividades socioculturais realizadas por empresas e/ou empresarios/as no Auditorio-Pazo de Congresos 'Mar de Vigo'

O obxecto das presentes bases é a regulación da concesión, en réxime de concorrencia competitiva e de acordo cos principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación, de axudas económicas destinadas á programación e organización de actividades socioculturais nos espazos do Auditorio-Pazo de Congresos “Mar de Vigo”, ao amparo do estabelecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, así como no R.D. 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aprobou o regulamento da Lei 38/2003, as bases de execución do orzamento municipal vixente e as restantes normas de dereito administrativo e privado aplicables.

Convocatoria

  • Prazo solicitudes: 23/07/2021 - 20/08/2021

Documentación

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información