Escudo Concello de Vigo

Queixas e suxestións

Instrucións

Cubra este formulario co motivo da súa queixa ou suxestión e se lle asignará un código de control para que poda seguir o estado da tramitación da mesma

Datos do solicitante

Introduza os seus datos.

Nome
Documento de identificación
Enderezo do solicitante (a efectos de notificación)

Introduza os seus datos de enderezo

Dirección
Datos a efectos de notificación

Introduza os datos de correo electrónico e teléfono para poderlle notificar se é preciso.

Correo electrónico e teléfono
Asunto

Describa a súa suxestión / queixa

Asunto
Información complementaria

Pode adxuntar aquivos de información se o considera oportuno. So permítense arquivos de texto en formato TXT, RTF ou PDF, de imaxen en JPG e planos en DXF. (Pode convertir un documento de Word a RTF utilizando a opción de "Gardar como..."). O tamaño máximo por arquivo anexado é de 1 Mb.

Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Arquivo
(*) Campos obrigatorios

En cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica de Protección de Datos, que regula o dereito de información na recollida de datos, infórmase aos interesados que os datos persoais solicitados neste formulario son incorporados e tratados nun arquivo automatizado de nome "Expedientes", cuxa finalidade é a xestión dos procedementos administrativos do Concello de Vigo.

Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación dirixíndose á oficina de Información/Rexistro do Concello de Vigo, onde lle indicarán o procedemento a seguir.

ADVÍRTESELLE QUE conforme co disposto no apartado 4 do artigo 69 da lei 39/2015 de 1 de outubro de PAC das AAPP, "A inexactitude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, en calquera dato, manifestación ou documento que se acompañe ou incorpore a unha declaración responsable ou a unha comunicación previa, ou a non presentación ante a administración competente da declaración responsable ou comunicación previa, determinará a imposibilidade de continuar co exercicio do dereito ou actividade afectada desde o momento en que se teña constancia de tales feitos, sen prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas a que houbese lugar.

Así mesmo, a resolución da administración pública que declare tales circunstancias poderá determinar a obriga do/a interesado/a de restituír a situación xurídica ao momento previo ao recoñecemento ou ao exercicio do dereito ou ao comezo da actividade correspondente, así como a imposibilidade de instar un novo procedemento co mesmo obxecto durante un período de tempo determinado, todo iso conforme aos termos establecidos nas normas sectoriais de aplicación."


Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información