Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Bolsa de emprego de Técnico/a Administración Especial-economista

É obxecto da presente convocatoria a selección de persoal para a formación dunha Bolsa de Emprego de Técnico de Administración especial-economista, subgrupo A1, que permita a cobertura interina prevista no artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

Publicación

  • Data de publicación: 17/07/2020

Bases e documentación inicial da oferta:

Bases e documentación inicial da oferta. O resto de documentación e avisos publicarase no apartado correspondente a cada praza convocada.

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Bolsa de emprego de Técnico/a Administración Especial-economista

A solicitude dirixirase ao Alcalde-Presidente do Concello de Vigo e presentarase no Rexistro Xeral do Concello no prazo de 10 días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra. Á instancia deberá achegarse unicamente a documentación especificamente referida na Base II anterior ("Condicións dos aspirantes e acreditación documental") e, no seu caso, do título CELGA 4 ou equivalente homologado. Así mesmo tamén poderase presentar nas demais formas que determina o artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Non obstante, de cara a axilización na formación da Bolsa de Emprego, requírese aos aspirantes que presenten a súa solicitude noutros Rexistros ou a través de correo postal na forma establecida regulamentariamente, para que adianten copia da solicitude a través do número de fax 986225226 ou ao correo electrónico ofi.persoal@vigo.org.

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información