Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Bolsa de Emprego nomeamentos interinos Técnicos/as Medios/as en Relacións Laborais

Con data 27/09/2021 publicouse no BOP anuncio que contén as bases reitoras para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no art.10.1 do Real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, como Técnico/a Medio/a en Relacións Laborais. Publícase na mesma data no Taboleiro de Edictos do Concello e na páxina web municipal (www.vigo.org). O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, do 28/09/2021 ao 11/10/2021

Publicación

  • Data de publicación: 27/09/2021

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Bolsa Técnico/a Medio/a Relacións Laborais

Data de presentación de solicitudes 28/09/2021-11/10/2021

Anuncios / Documentación da Convocatoria:

O resto de documentación e avisos publicaranse no apartado correspondente a cada praza convocada.

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información