SEDE ELECTRÓNICA

Bolsa de Emprego nomeamentos interinos Técnicos/as Medios/as en Relacións Laborais

Con data 27/09/2021 publicouse no BOP anuncio que contén as bases reitoras para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no art.10.1 do Real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, como Técnico/a Medio/a en Relacións Laborais. Publícase na mesma data no Taboleiro de Edictos do Concello e na páxina web municipal (www.vigo.org). O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, do 28/09/2021 ao 11/10/2021

Publicación

  • Data de publicación: 27/09/2021

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Bolsa Técnico/a Medio/a Relacións Laborais

Data de presentación de solicitudes 28/09/2021-11/10/2021

Anuncios / Documentación da Convocatoria:

O resto de documentación e avisos publicaranse no apartado correspondente a cada praza convocada.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información