SEDE ELECTRÓNICA

Bolsa de emprego de Técnico/a de Prevención Riscos Laborais, Técnico/a de Xestión e Axente Igualdade

Con data 29/03/2022 publicouse no BOP o anuncio que contén as bases reitoras para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomementos interinos previstos no ar. 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, como Técnico/a de Prevención de Riscos Laborais, Técnico/a de Xestión e Axente de Igualdade. Pub?icase na mesma data no Taboleiro de Edictos do Concello e na páxina web municipal (www. vigo.org). O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, do 30/03/2022 ata o 12/04/2022.

Publicación

  • Data de publicación: 29/03/2022

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Bolsa de Técnico/a de Prevención Riscos Laborais, Técnico/a de Xestión e Axente de Igualdade

Bases e convocatoria (BOP 29/03/22)

Anuncios / Documentación da Convocatoria:

O resto de documentación e avisos publicaranse no apartado correspondente a cada praza convocada.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información