SEDE ELECTRÓNICA

Bolsa de emprego nomeamentos interinos Psicólogo/a

Con data 14/08/2023 publicouse no BOP de Pontevedra o anuncio que contén as bases reitoras para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no art. 10.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, como Psicólogo/a. Publícase na mesma data no Taboleiro de Edictos do Concello e na páxina web municipal (www.vigo.org). O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, do 17 de agosto ao 30 de agosto de 2023.

Publicación

  • Data de publicación: 14/08/2023

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Bolsa Psicólogo/a

Data de presentación de solicitudes do 17/08/2023 ao 30/08/2023

  • Data da convocatoria: 14/08/2023
  • Prazo solicitudes: 17/08/2023 - 30/08/2023
  • Información das Prazas Convocadas:

Anuncios / Documentación da Convocatoria:

O resto de documentación e avisos publicaranse no apartado correspondente a cada praza convocada.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información