SEDE ELECTRÓNICA

Bolsa de emprego nomeamentos interinos Oficial de Instalacións Municipais

Con data 19/10/2022 publicouse no BOP de Pontevedra o anuncio que contén as bases reitoras para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no art. 10.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, como Oficial de Instalacións Municipais. Publícase na mesma data no Taboleiro de Edictos do Concello e na páxina web municipal (www.vigo.org). O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, do 20 de outubro ao 17 de novembro de 2022.

Publicación

  • Data de publicación: 19/10/2022

CONVOCATORIAS REMATADAS

Bolsa Oficial de Instalacións municipais

Data de presentación de solicitudes do 20/10/2022 ao 17/11/2022

Anuncios / Documentación da Convocatoria:

O resto de documentación e avisos publicaranse no apartado correspondente a cada praza convocada.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información