SEDE ELECTRÓNICA

Oferta de Emprego Público

Concello de Vigo - Ofertas de emprego

Activas

Pendentes de convocatoria

Rematadas

Nome da praza

Prazas convocadas
Praza Tipo Estado Oferta
Alumnado - traballador Persoal laboral actividade de fomento do emprego En proceso Obradoiro dual de emprego - Vigo capacita VIII
Equipo directivo Persoal laboral actividade de fomento do emprego En proceso Obradoiro dual de emprego - Vigo capacita VIII
Auxiliar Administrativa/o Funcionario de Carreira En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Oficial de Instalacións Municipais Funcionario de Carreira En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Oficial Desinfector/a Funcionario de Carreira En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Oficial instalacións deportivas Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Oficial instalacións municipais Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Oficial sepultureira/o Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Oficial coidadora/or mantemento vixilancia e control Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Auxiliar administrativa/o Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Auxiliar administrativa/o Funcionario de Carreira En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Encargada/o responsable programas municipais de emprego Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Administrativa/o servizos turísticos Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Administrativa/o Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Delineante Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Mestra/e formación EMAO, Cerámica Artística Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Mestra/e formación EMAO, Artesanía en coiro Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Mestra/e formación EMAO, Deseño e encaixe de palillos Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Mestra/e formación EMAO, Escultura e Talla en madeira Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Mestra/e formación EMAO, Moda e Confección Funcionario de Carreira En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Mestra/e formación EMAO, Ourivaría Funcionario de Carreira En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Mestra/e formación EMAO, Serigrafía Artística Funcionario de Carreira En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Mestra/e formación EMAO, Debuxo Artístico Funcionario de Carreira En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Administrativa/o Funcionario de Carreira En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Mestra/e oficios EMAO Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Axudante mantemento Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Conservadora/or Funcionario de Carreira En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Ordenanza porteira/o Funcionario de Carreira En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Técnica/o orientación laboral Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Técnica/o medio Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Técnica/o medio (diplomado/a Educación Social) Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Técnica/o medio- titora/or programas municipais de emprego Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Técnica/o medio-administradora programas municipais de emprego Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Técnica/o med. resp.obras programas municipais de emprego Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Técnica/o medio de arquivo Funcionario de Carreira En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Técnica/o medio biblioteca Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Diplomada/o en Traballo Social Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Diplomada/a en Traballo Social Funcionario de Carreira En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Técnica/o superior-coordinadora/or Plan emprego municipal (enxeñeira) Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Técnico/a superior directora/or (lic. Filosofía, C. Educación e Pedagoxía) Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Licenciada/o Psicoloxía Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Licenciada/a Cencias do Traballo Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Licenciada/o Dereito Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Veterinaria/o - Zoo Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Directora/or de réxime interior - Zoo Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Técnica/o Departamento Música Tradicional EMAO Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Axudante mantemento deportes Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Oficial mantemento deportes Laboral Fixo En proceso Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Titoría Persoal laboral actividade de fomento do emprego En proceso Obradoiro dual de emprego - Vigo capacita VI
Persoal administrativo Persoal laboral actividade de fomento do emprego Finalizada Obradoiro dual de emprego - Vigo capacita VI
Dirección Persoal laboral actividade de fomento do emprego Finalizada Obradoiro dual de emprego - Vigo capacita VI
Expertos/as docentes Persoal laboral actividade de fomento do emprego Finalizada Obradoiro dual de emprego - Vigo capacita VI
Especialidade de Servizos de Restaurante Persoal laboral actividade de fomento do emprego En proceso Obradoiro dual de emprego - Vigo capacita VI
Especialidade de Cociña Persoal laboral actividade de fomento do emprego En proceso Obradoiro dual de emprego - Vigo capacita VI
Oficial de Mantemento Reserva para persoas con discapacidade Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Oficial de Mantemento Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Capataz de Limpeza Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Axudante de Oficios Reserva para persoas con discapacidade Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Axudante de Oficios Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Oficial Coidadora/Coidador do Zoo Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Oficial Condutora/Condutor Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Oficial Electricista Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Oficial Pavimentadora/Pavimentador Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Oficial Ferreira/o Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Oficial de Instalacións Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Oficial Sepultureira/o Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Oficial Desinfectora/Desinfector Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Oficial albanel Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Inspectora/Inspector Auxiliar de Servizos Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Inspectora/Inspector Auxiliar de Servizos Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Auxiliar Biblioteca Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Auxiliar Biblioteca Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Auxiliar de Administración Xeral Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Auxiliar de Administración Xeral Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Programadora/Programador Informática/o Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Inspectora/Inspector Seguridade e Mobilidade Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Inspectora/Inspector Obras, Servizos e Infraestrut Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Inspectora/Inspector de Medio Ambiente Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Inspectora/Inspector Control Concesionarias Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Inspectora/Inspector Control Concesionarias Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Encargada/o Servizo Cemiterios Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Administrativa/o de Administración Xeral Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Axudante de Oficios Reservada para persoas con discapacidade intelectual Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Administrativa/o de Administración Xeral Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Economista Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Economista Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Subalterna/o Reservada para persoas con discapacidade intelectual Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Subalterna/o Reserva para persoas con discapacidade Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Mestra/e de Formación de Pintura Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Subalterna/o Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Operadora/Operador Informática/o Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Programadora/Programador informática/o Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Administrativa/o de Administración Xeral Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Técnica/o Media/o de Sistemas Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Enxeñeira/o Técnica/o Forestal Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Enxeñeira/o Técnica/o Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Diplomada/o en Traballo Social Reserva para persoas con discapacidade Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Diplomada/o en Traballo Social Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Técnica/o Superior de Arquivos Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Técnico/a de Administración Xeral (rama xurídica) Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Técnico/a de Administración Xeral (rama xurídica) Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Enxeñeiro/a de camiños, canais e portos Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Enxeñeiro/a Industrial Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Policía Local Mobilidade horizontal Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Sarxento/a extinción de Incendios Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Policía Local Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Inspector/a de Policía Local Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Condutor/a bombeiro/a Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Bombeiro/a Promoción interna Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Bombeiro/a Quenda libre Finalizada Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información