SEDE ELECTRÓNICA

Contratación.

Contratos menores formalizados

Pode consultar a información dos contratos menores formalizados polo Concello de Vigo e o seus organismos autónomos no portal de Transparencia

Datos de contacto :

Datos históricos (perfil do contratante)

Datos históricos do Perfil do Contratante anterior á entrada en vigor da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. Neste perfil de contratante poderá consultar:

  • Os anuncios e a documentación relativos aos procedementos en curso rexidos polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.
  • A información relativa aos contratos menores.
  • O histórico de licitacións desta Administración.

Órgano Independente de Recursos Contractuais

Órgano creado no ámbito da Administración municipal do Concello de Vigo e dos seus organismos ou entidades dependentes que teñan o carácter de poderes adxudicadores, en aplicación do sinalado no parágrafo terceiro do artigo 46.4 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

Será competente para:

  • O coñecemento e resolución dos recursos especiais en materia de contratación mencionados no artigo 44 da Lei 9/2017, de 8 de novembro.
  • A adopción de decisións en relación coas medidas cautelares do artigo 49 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, que se soliciten no marco do procedemento da letra a).
  • A resolución das reclamacións e cuestións de nulidade plantexadas por infracción das normas da Lei 31/2007, de 30 de outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais, e para a adopción das medidas cautelares de carácter provisional previstas no artigo 103 da mesma norma.

Acordo adoptado polo pleno do Concello de Vigo en sesión ordinaria do 05/04/2018 (BOPPO 09/05/2018)

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información