Escudo Concello de Vigo
Perfil

Perfil de Contratante.

Pode consultar a información da actividade contractual dos órganos de contratación do Concello de Vigo:

Datos de contacto de contratación: Concello de Vigo

  • Teléfono: 986 810148
  • Fax: 986 810240
  • Correo electrónico: contratacion@vigo.org
  • Dirección: Servizo de Contratación, Concello de Vigo, Praza do Rei, 1 , 36202 Vigo
  • Mesa de contratación: Composición Mesa de Contratación
  • Observacións: As solicitudes por escrito ao órgano de contratación se presentarán a través do Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Actas das mesas de contratación

Acceso ás actas das mesas de contratación do Concello de Vigo agrupadas por anualidade.

Buscador de anuncios e contratos

Buscar

Contratos menores formalizados

Pode consultar a información dos contratos menores formalizados polo Concello de Vigo e o seus organismos autónomos no portal de Transparencia

Órgano Independente de Recursos Contractuais

Órgano creado no ámbito da Administración municipal do Concello de Vigo e dos seus organismos ou entidades dependentes que teñan o carácter de poderes adxudicadores, en aplicación do sinalado no parágrafo terceiro do artigo 46.4 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

Será competente para:

  • O coñecemento e resolución dos recursos especiais en materia de contratación mencionados no artigo 44 da Lei 9/2017, de 8 de novembro.
  • A adopción de decisións en relación coas medidas cautelares do artigo 49 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, que se soliciten no marco do procedemento da letra a).
  • A resolución das reclamacións e cuestións de nulidade plantexadas por infracción das normas da Lei 31/2007, de 30 de outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais, e para a adopción das medidas cautelares de carácter provisional previstas no artigo 103 da mesma norma.

Acordo adoptado polo pleno do Concello de Vigo en sesión ordinaria do 05/04/2018 (BOPPO 09/05/2018)

Datos históricos

Datos históricos anterior Perfil de Contratante (Previos a abril 2011):

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información