SEDE ELECTRÓNICA

Contratación. Contratos Menores

Contratos menores formalizados

Pode consultar a información dos contratos menores formalizados polo Concello de Vigo e o seus organismos autónomos no portal de Transparencia

Datos de contacto : Concello de Vigo

 • Teléfono: 986 810148
 • Fax: 986 810240
 • Correo electrónico: contratacion@vigo.org
 • Dirección: Servizo de Contratación, Concello de Vigo, Praza do Rei, 1 , 36202 Vigo
 • Mesa de contratación: Composición Mesa de Contratación
 • Observacións: As solicitudes por escrito ao órgano de contratación se presentarán a través do Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Datos históricos (perfil do contratante)

Datos históricos do Perfil do Contratante anterior á entrada en vigor da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. Neste perfil de contratante poderá consultar:

 • Os anuncios e a documentación relativos aos procedementos en curso rexidos polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.
 • A información relativa aos contratos menores.
 • O histórico de licitacións desta Administración.

Actas das mesas de contratación

Acceso ás actas das mesas de contratación do Concello de Vigo agrupadas por anualidade.

Órgano Independente de Recursos Contractuais

Órgano creado no ámbito da Administración municipal do Concello de Vigo e dos seus organismos ou entidades dependentes que teñan o carácter de poderes adxudicadores, en aplicación do sinalado no parágrafo terceiro do artigo 46.4 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público.

Será competente para:

 • O coñecemento e resolución dos recursos especiais en materia de contratación mencionados no artigo 44 da Lei 9/2017, de 8 de novembro.
 • A adopción de decisións en relación coas medidas cautelares do artigo 49 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, que se soliciten no marco do procedemento da letra a).
 • A resolución das reclamacións e cuestións de nulidade plantexadas por infracción das normas da Lei 31/2007, de 30 de outubro, sobre procedementos de contratación nos sectores da auga, a enerxía, os transportes e os servizos postais, e para a adopción das medidas cautelares de carácter provisional previstas no artigo 103 da mesma norma.

Acordo adoptado polo pleno do Concello de Vigo en sesión ordinaria do 05/04/2018 (BOPPO 09/05/2018)

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información