Escudo Concello de Vigo
Perfil

Mesa de Contratación - Concello de Vigo

De conformidade co disposto no artigo 21.4 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, de desenrolo parcial da Lei de contratos do Sector Público, faise pública a composición da Mesa de Contratación permanente do Concello de Vigo:

Acordo da Xunta de Goberno Local do 13 de xullo de 2017 de modificación da composición da mesa de contratación do Concello de Vigo.

1. Presidente: D. David Regades Fernández, Concelleiro delegado de Contratación. Suplentes:

 • D. Javier Pardo Espiñeira.
 • D. Carlos López Font.
 • D. Santos Héctor Rodríguez.
 • Dª. María José Caride Estévez.
 • D. Mª Jesús Lago Rey.

2. Vogais:

 • D. Javier Pardo Espiñeira. Suplentes: D. Carlos López Font, D. Santos Héctor Rodríguez, Dª. María José Caride Estévez e Dª. Mª Jesús Lago Rey.
 • Dª. Elena Muñoz Fonteriz. Suplentes: D. Diego Gago Bugarín e D. Miguel Fidalgo Iglesias.
 • D. Rubén Pérez Correa. Suplente: Dª. Margarita López Barreiro e D. Xosé Lois Jácome Enríquez.

3. Titular da Asesoría Xurídica

Suplentes:

 • D. Pablo Olmos Pita, Técnico de administración xeral, letrado especialista na orde social, civil, contenciosa e mercantil.
 • Dª. Susana García Álvarez, Técnica de administración xeral, letrada xefa de Asesoramento.
 • D. Xesús Costas Abreu, Técnico de administración xeral, xefe Área Xudicial.

4. Interventor Xeral

Suplentes:

 • Dª. Catalina Alfayate Rodriguez, Técnico de fiscalización e control financieiro.
 • Dª. Olga Gómez Corbal, Interventora Xeral Adxunta.
 • Dª. Dolores Hernández Vidal, Xefa do Servicio de Fiscalización.
 • D. Javier Muradas Blanco, Técnico Medio dos Servizos Económicos da Intervención Xeral.

5. Secretario Xeral do Pleno

Suplente: Secretario da Administración Municipal, D. Manuel Xosé Lorenzo Penela.

6. Xefe do servizo xestor do expediente que se trate ou persoa na que delegue.

7. Secretario

 • Dª Beatriz Barbara Rodríguez, Xefa do servizo de Contratación.
 • Dª Ángela Fernández López, Técnica de Administración Xeral
 • Suplentes: D. Lucio Varela Borreguero, técnico de administración xeral.

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información