Escudo Concello de Vigo
Perfil

Mesa de Contratación - Concello de Vigo

De conformidade co disposto nos artigos 326 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, e 21.4 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, de desenrolo parcial da Lei de contratos do Sector Público, faise pública a composición da Mesa de Contratación permanente do Concello de Vigo:

1. Presidente: D. David Regades Fernández, Concelleiro delegado de Fomento, Limpeza e Contratación.

Suplentes:

 • D. Javier Pardo Espiñeira, Concelleiro delegado de Xestión Municipal, Persoal, Administración Electrónica e Patrimonio.
 • D. Carlos López Font, Concelleiro delegado de Seguridade e Mobilidade.
 • D. Santos Héctor Rodríguez, Concelleiro delegado de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación Sindical.
 • Dª. María José Caride Estévez, Concelleira delegada de Urbanismo.
 • D. Mª Jesús Lago Rey, Concelleira delegada de Medio Ambiente e Vida Saudable.

2. Representante do grupo municipal do Partido Popular: Dª. Elena Muñoz Fonteriz.

Suplentes:

 • D. Diego Gago Bugarín, Concelleiro.
 • D. Miguel Fidalgo Iglesias, Concelleiro.

3. Representante do grupo municipal da Marea de Vigo: D. Rubén Pérez Correa.

Suplentes:

 • Dª. Margarita López Barreiro, Concelleira.
 • D. Xosé Lois Jácome Enríquez, Concelleiro.

4. Titular da Asesoría Xurídica: Margarita Parajó Calvo.

Suplentes:

 • Dª. Susana García Álvarez, Técnica de administración xeral, letrada xefa de Asesoramento.
 • D. Pablo Olmos Pita, Técnico de administración xeral, letrado especialista na orde social, civil, contenciosa e mercantil.
 • D. Xesús Costas Abreu, Técnico de administración xeral, xefe da Área Xudicial.

5. Interventor Xeral: Alberto Escariz Couso.

Suplentes:

 • Dª. Olga Gómez Corbal, Interventora Xeral Adxunta.
 • Dª. Dolores Hernández Vidal, Xefa do servicio de Fiscalización.
 • Dª. Catalina Alfayate Rodriguez, Técnico de fiscalización e control financeiro.
 • D. Javier Muradas Blanco, Técnico medio dos servizos económicos da Intervención Xeral.

6. Secretario Xeral do Pleno: José Riesgo Boluda.

Suplente:

 • D. Secundino Otero Faílde, Técnico de administración xeral, xefe do servizo de Medio Ambiente.

7. Xefe/a do servizo de Contratación: Beatriz Barbará Rodríguez.

Suplentes:

 • Dª. Carmen Pintado García, Técnica de administración xeral, xefa do servizo de Transportes.
 • D. Lucio Varela Borreguero, Técnico de administración xeral do servizo de Patrimonio.

8. O responsable do contrato, ou persoa na que delegue.

9. Secretario: Dª Ángela Fernández López, Técnica de administración xeral do servizo de Contratación e Compras.

Suplentes:

 • Dª. Carmen Pintado García, técnica de administración xeral, xefa do servizo de Transportes.
 • D. Lucio Varela Borreguero, técnico de administración xeral do servizo de Patrimonio.

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información