Escudo Concello de Vigo
Perfil

Mesa de Contratación - Xerencia Municipal de Urbanismo

De conformidade co disposto no artigo 21.4 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, de desenvolvemento parcial da Lei de contratos do Sector Público, e co acordado na sesión ordinaria do día 11de outubrode 2017do Consello da Xerencia, faise pública a composición da Mesa de Contratación permanente do Organismo Autónomo “Xerencia Municipal de Urbanismo”:

1.Presidenta/e:

Dª. Mª José Caride Estévez, Vicepresidenta da Xerencia Municipal de Urbanismo e Concelleira Delegada de Urbanismo. Suplentes:

 • D. David Regades Fernández,

 • D. Javier Pardo Espiñeira,

 • D. Carlos López Font,

 • D. Santos Héctor Rodríguez,

 • Dª. Mª Jesús Lago Rey.

2.Vogais:

D. Javier Pardo Espiñeira. Suplentes:

 • D. Carlos López Font,

 • D. Santos Héctor Rodríguez,

 • Dª. Mª Jesús Lago Rey.

Dª Elena Muñoz Fonteriz. Suplentes:

 • D. José Manuel Figueroa Vila,

 • D. Diego Gago Bugarín,

 • D. Miguel Fidalgo Iglesias.

D. Rubén Pérez Correa. Suplentes:

 • Dª. Margarita López Barreiro,

 • D. Xosé Lois Jácome Enríquez.

Secretario da Xerencia Municipal de Urbanismo. Suplente:

 • D. Manuel Xosé Lorenzo Penela, Secretario de la Administración Municipal.

Interventor da Xerencia Municipal de Urbanismo. Suplentes:

 • Olga Gómez Corbal, Interventora adxunta da Xerencia Municipal de Urbanismo.

 • Dª Catalina Alfayate Rodríguez, Técnico de fiscalización e control interno.

 • Dª Dolores Hernández Vidal, Xefa do Servizo de Fiscalización.

Xefe/ado servizo xestor do expediente do que se trate, persona na que delegue ou técnico da administración xeral designado polo Xerente.

3.Secretario:

D. Juan González Ramírez, xefe dos Servizos Centrais.

Dª Purificación Vega Rubio, xefa da oficina de Servizos Centrais. Suplentes:

 • Dª. Ana Martín Herrero, técnica de Servizos Económicos,

 • Dª. Laura Navaza Fernández, administrativa de Servizos Centrais.

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información