SEDE ELECTRÓNICA

Mesa de Contratación - Xerencia Municipal de Urbanismo

En cumprimento do acordo de modificación da Mesa de Contratación Permanente, adoptado en sesión ordinaria do 19.12.2023 do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo, e de conformidade co disposto nos artigos 326 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, faise pública a composición da Mesa de Contratación permanente da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo:

1. Presidenta/e: María José Caride Estévez. Vicepresidenta da Xerencia Municipal de Urbanismo e Concelleira Delegada da Área de Goberno de Urbanismo e Vivenda.

Suplentes:

 • Carlos López Font

 • Elena Espinosa Mangana.

 • Ángel Rivas González.

 • Olga Alonso Suárez.

2. Vogais:

2.1. Representante do grupo municipal do Partido Popular: Luisa Mª Sánchez Méndez.

Suplentes:

 • José Miguel Martín Peña.

 • Fernando González Abeijón.

 • Irene Garrido Valenzuela.

2.2. Representante do grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego: Xabier Pérez Igrexas.

Suplentes:

 • Ana Martínez Piñeiro.

 • Filipe Abalde Comesaña.

2.3 José Villán Fuertes. Funcionario. Secretario de Administración Municipal do Concello de Vigo.

Suplente:

 • Susana Gallardo Fariña. Funcionaria. Secretaria de Goberno Local do Concello de Vigo.

2.4. Alberto Escariz Couso. Funcionario. Interventor da Xerencia Municipal de Urbanismo.

Suplentes:

 • Olga Gómez Corbal. Funcionaria. Interventora adxunta da Xerencia Municipal de Urbanismo.

 • Dolores Hernández Vidal. Funcionaria. Xefa do Servizo de Fiscalización.

 • Catalina Alfayate Rodríguez. Funcionaria. Técnica de Fiscalización e Control Interno.

2.5. Juan González Ramírez. Funcionario. Xefe dos Servizos Centrais da Xerencia Municipal de Urbanismo.

Suplente:

 • Ana María Martín Herrero. Funcionaria. Técnica Media en Xestión dos Servizos Centrais da Xerencia Municipal de Urbanismo.

2.6. María Luisa Sobrino Del Río. Funcionaria. Arquitecta Xefa da Área Técnica da Xerencia Municipal de Urbanismo.

Suplentes:

 • Juan Luis Piñeiro Ferradás. Funcionario. Arquitecto de Obras e Proxectos Municipais.

 • David Carvajal Rodríguez-Cadarso. Funcionario. Arquitecto de Obras e Proxectos Municipais.

 • Belén González Ramírez. Funcionaria. Arquitecta Xefa de Planeamento e Xestión da Xerencia Municipal de Urbanismo.

 • Juan Antonio Hansen García. Funcionario. Enxeñeiro Técnico de Obra Civil.

2.7. María Montserrat Campos Bestilleiro. Funcionaria. Técnica de Administración Xeral dos Servizos Centrais da Xerencia Municipal de Urbanismo.

Suplentes:

 • Lorena López Rodríguez. Funcionaria. Técnica de Administración Xeral de Planeamento Urbanístico da Xerencia Municipal de Urbanismo.

2.8. Beatriz Rodríguez Yáñez. Funcionaria. Técnica de Administración Xeral de Planeamento Urbanístico da Xerencia Municipal de Urbanismo.

Suplente:

 • José María Domínguez Blanco. Funcionario. Xefe de Disciplina Urbanística da Xerencia Municipal de Urbanismo.

3. Secretaria da Mesa: Purificación Vega Rubio. Funcionaria. Xefa administrativa dos Servizos Centrais.

Suplente:

 • Laura Navaza Fernández. Funcionaria. Administrativa dos Servizos Centrais.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información