Escudo Concello de Vigo
Perfil

Mesa de Contratación - Xerencia Municipal de Urbanismo

De conformidade co acordo de modificación da Mesa de Contratación Permanente do 09.03.2018 do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo e co disposto nos artigos 326 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, e 21.4 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, de desenrolo parcial da Lei de contratos do Sector Público, faise pública a composición da Mesa de Contratación permanente da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo:

1. Presidenta/e: Dª. Mª José Caride Estévez. Membro electo. Vicepresidenta da Xerencia Municipal de Urbanismo e Concelleira Delegada de Urbanismo.

Suplentes:

 • D. Carlos López Font, Concelleiro delegado de Seguridade e Mobilidade.

 • D. Santos Héctor Rodríguez, Concelleiro delegado de Emprego, Economía, Industria, Voluntariado e Relación Sindical.

 • D. David Regades Fernández, Concelleiro delegado de Fomento, Limpeza e Contratación.

 • D. Javier Pardo Espiñeira, Concelleiro delegado de Xestión Municipal, Persoal, Administración Electrónica e Patrimonio.

 • Dª. Mª Jesús Lago Rey, Concelleira delegada de Medio Ambiente e Vida Saudable.

2. Vogais:

2.1. Dª. Elena Muñoz Fonteriz. Membro electo. Concelleira do grupo municipal Popular.

Suplentes:

 • D. Jose Manuel Figueroa Vila. Membro electo. Concelleiro do grupo municipal Popular.

 • D. Diego Gago Bugarín. Membro electo. Concelleiro do grupo municipal Popular.

 • D. Miguel Fidalgo Iglesias. Membro electo. Concelleiro do grupo municipal Popular.

2.2. D. Rubén Pérez Correa. Membro electo. Concelleiro do grupo municipal Marea de Vigo.

Suplentes:

 • Dª. Margarita López Barreiro. Membro electo. Concelleira do grupo municipal Marea de Vigo.

 • D. Xosé Lois Jácome Enríquez. Membro electo. Concelleiro do grupo municipal Marea de Vigo.

2.3 D. José Carlos Riesgo Boluda. Funcionario. Secretario da Xerencia Municipal de Urbanismo.

Suplente:

 • Dª. María Concepción Campos Acuña. Funcionaria. Secretaria do Goberno Local do Concello de Vigo.

2.4. D. Alberto Escariz Couso. Funcionario. Interventor da Xerencia Municipal de Urbanismo.

Suplentes:

 • Dª. Olga Gómez Corbal. Funcionaria. Interventora adxunta da Xerencia Municipal de Urbanismo.

 • Dª. Dolores Hernández Vidal. Funcionaria. Xefa do Servizo de Fiscalización.

 • Dª. Catalina Alfayate Rodríguez. Funcionaria. Técnica de Fiscalización e Control Interno.

2.5. D. Juan González Ramírez. Funcionario. Xefe dos Servizos Centrais da Xerencia Municipal de Urbanismo.

Suplente:

 • Dª. Ana María Martín Herrero. Funcionaria. Técnica Media en Xestión dos Servizos Centrais da Xerencia Municipal de Urbanismo.

2.6. Dª. María Luisa Sobrino Del Río. Funcionaria. Arquitecta Xefa da Área Técnica da Xerencia Municipal de Urbanismo.

Suplentes:

 • D. Antonio Alonso Fernández. Funcionario. Arquitecto Xefe de Desenvolvemento Urbanístico da Xerencia Municipal de Urbanismo.

 • Dª. Belén González Ramírez. Funcionaria. Arquitecta Xefa de Planeamento e Xestión da Xerencia Municipal de Urbanismo.

 • D. Juan Luis Piñeiro Ferradás. Funcionario. Arquitecto de Obras e Proxectos Municipais.

 • D. David Carvajal Rodríguez-Cadarso. Funcionario. Arquitecto de Obras e Proxectos Municipais.

 • D. Juan José Aguirre Rodríguez. Funcionario. Xefe de Urbanización e Infraestruturas.

 • D. Juan Antonio Hansen García. Funcionario. Enxeñeiro Técnico de Obra Civil.

 • D. Jesús Saavedra Rodríguez. Funcionario. Xefe de Cartografía da Xerencia de Urbanismo.

2.7. Dª. Elena Ares Salgado. Funcionaria. Técnica de Administración Xeral dos Servizos Centrais da Xerencia de Urbanismo.

Suplentes:

 • Dª. Lorena López Rodríguez. Funcionaria. Técnica de Administración Xeral de Planeamento Urbanístico da Xerencia Municipal de Urbanismo.

 • Dª. Blanca Roig Sánchez. Funcionaria. Técnica de Administración Xeral Xefa de Disciplina Urbanística da Xerencia Municipal de Urbanismo.

2.8. Dª. Beatriz Rodríguez Yáñez. Funcionaria. Técnica de Administración Xeral de Planeamento Urbanístico da Xerencia Municipal de Urbanismo.

Suplente:

 • Dª. María Isabel Fernández Gabriel. Funcionaria. Técnica de Administración Xeral de Licenzas Urbanísticas da Xerencia Municipal de Urbanismo.

3. Secretaria da Mesa: Dª. Purificación Vega Rubio. Funcionaria. Xefa administrativa dos Servizos Centrais.

Suplente:

 • Dª. Laura Navaza Fernández. Funcionaria. Administrativa dos Servizos Centrais.

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información