Escudo Concello de Vigo
Perfil

Mesa de Contratación - Xerencia Municipal de Urbanismo

De acordo co disposto no artigo 21.4 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, de desenvolvemento parcial da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de contratos do Sector Público, faise pública a composición da Mesa de Contratación permanente da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo (acordo da Consello da Xerencia do 16 de xullo de 2015), sin perxuizo de que en cada contratación se poda establecer -a través dos pregos que rexan a respectiva licitación- unha Mesa de Contratación específica:

1.Presidente:

Dª. Mª José Caride Estévez, Vicepresidente da Xerencia Municipal de Urbanismo e Concelleira Delegada de Urbanismo. Suplentes:

 • D. David Regades Fernández,
 • D. Javier Pardo Espiñeira,
 • D.Carlos López Font,
 • D. Santos Héctor Rodríguez,
 • Dª. Mª Jesús Lago Rey.

2.Vogais:

D. Javier Pardo Espiñeira. Suplentes:

 • D. Carlos López Font,
 • D. Santos Héctor Rodríguez,
 • Dª. Mª Jesús Lago Rey.

Dª Elena Muñoz Fonteriz. Suplentes:

 • D. José Manuel Figueroa Vila,
 • D. Diego Gago Bugarín,
 • D. Miguel Fidalgo Iglesias.

D. Rubén Pérez Correa. Suplentes:

 • Dª. Margarita López Barreiro,
 • D. Xosé Lois Jácome Enríquez.

Secretario da Xerencia Municipal de Urbanismo. Suplente:

 • D. Manuel Xosé Lorenzo Penela, Secretario da Administración Municipal.

Interventor da Xerencia Municipal de Urbanismo. Suplentes:

 • Dª Catalina Alfayate Rodríguez, Técnico de fiscalización e control interno, Dª Dolores Hernández Vidal, Xefa do Servizo de Fiscalización,
 • D. Javier Muradás Blanco, Técnico Medio dos Servizos Económicos da Intervención Xeral.

María José Loureiro Bada, xefe de Asesoramento Xurídico Suplentes:

 • Dª Beatriz Rodríguez Yáñez (Técnico de Administración Xeral),
 • Dª Carla Candia Paz (Técnico de Administración Xeral).

Xefe do servizo xestor do expediente de que se trate ou persoa na que delegue.

3.Secretario:

D. Juan González Ramírez, xefe dos Servizos Centrais.

Dª Purificación Vega Rubio, xefa da oficina de Servizos Centrais. Suplentes:

 • Dª. Ana Martín Herrero, técnica de Servizos Económicos,
 • Dª. Laura Navaza Fernández, administrativa de Servizos Centrais.

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información