SEDE ELECTRÓNICA

Mesa de Contratación - Concello de Vigo

De conformidade co disposto nos artigos 326 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, e 21.4 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, de desenrolo parcial da Lei de contratos do Sector Público, faise pública a composición da Mesa de Contratación permanente do Concello de Vigo:

1. Presidenta: Dª Patricia Rodríguez Calviño, concelleira da Área de Goberno de Seguridade, Contratación, Festas e Xestión Municipal.

Suplentes:

 • D. Francisco Javier Pardo Espiñeira.
 • Dª. Elena Espinosa Mangana.
 • Dª. Nuria Rodríguez Rodríguez.
 • Dª. María Olga Alonso Suárez.
 • D. Jaime Aneiros Pereira.

2. Representante do Grupo Municipal do Partido Popular: Dª. Luisa María Sánchez Méndez.

Suplentes:

 • D. José Miguel Martín Peña.
 • D. Fernando González Abeijón.

3. Representante do Bloque Nacionalista Galego: D. Xabier Pérez Igrexas.

Suplentes:

 • Dª. Ana Martínez Piñeiro.
 • D. Filipe Abalde Comesaña.

4. Representante do Grupo Municipal Socialista: D. Carlos López Font.

Suplentes:

 • Dª. Yolanda Aguiar Castro.
 • Dª. Ana Laura Iglesias González.

5. Titular da Asesoría Xurídica: Dª. Margarita Parajó Calvo.

Suplentes:

 • Dª. Susana García Álvarez, técnica de Administración xeral, letrada xefa de Asesoramento.
 • D. Pablo Olmos Pita, técnico de Administración xeral, letrado especialista na orde social, civil, contenciosa e mercantil.
 • Dª. María Isabel Fernández Gabriel, letrada asesora xurídica.
 • Dª. Elena Ares Salgado, letrada asesora xurídica.

6. Interventor Xeral: D. Alberto Escariz Couso.

Suplentes:

 • Dª. Olga Gómez Corbal, Interventora Xeral Adxunta.
 • Dª. Dolores Hernández Vidal, xefa do servicio de Fiscalización.
 • Dª. Catalina Alfayate Rodriguez, técnica de Fiscalización e Control Financeiro.
 • D. Javier Muradas Blanco, técnico medio dos Servizos Económicos da Intervención Xeral.

7. Vogal: Dª. Beatriz Barbará Rodríguez, xefa da Área de Contratación e Novos Proxectos.

Suplentes:

 • Dª. María Dolores Sotelo Gallego, técnica de Administración xeral.
 • Dª. Ángela Fernández López, técnica de Administración xeral.
 • Dª. Carmen Pintado Garcia, técnica de Administración xeral, xefa do Servizo de Transportes.
 • Dª. María Dolores Vieites Alén, adxunta á Dirección de Ingresos

8. Vogal: D. Pablo Varela Ballesteros, técnico medio de Servizos Económicos de Dirección de Ingresos.

Suplentes:

 • Dª. Dolores Hernández Vidal, xefa do Servizo de Fiscalización.
 • Dª. Catalina Alfayate Rodríguez, técnica de Fiscalización e Control Financeiro.
 • D. Javier Muradás Blanco, técnico medio dos Servizos Económicos da Intervención Xeral.

9. Vogal: Dª. María Dolores Sotelo Gallego, técnica de Administración xeral.

Suplentes:

 • Dª. Beatriz Barbará Rodríguez, xefa da Área de Contratación e Novos Proxectos.
 • Dª. Ángela Fernández López, técnica de Administración xeral.
 • Dª. Carmen Pintado Garcia, técnica de Administración xeral, xefa do Servizo de Transportes.
 • Dª. Catalina Alfayate Rodríguez, técnica de Fiscalización e Control Financeiro.

10. Vogal: D. José Ángel Otero Lamas, xefe da Área de Investimentos.

Suplentes:

 • D. Xacobe Paz Salgado, enxeñeiro de Camiños, Canles e Portos.
 • Dª. Ruth María Gallego Santos, técnica de Xestión.

11. O/a xefe/a do servizo ou área xestora, ou o/a técnico/a que designe.

12. Secretaria: Dª. Ángela Fernández López, técnica de Administración Xeral.

Suplentes:

 • Dª. Beatriz Barbará Rodríguez, xefa da Área de Contratación e Novos Proxectos.
 • Dª. María Dolores Sotelo Gallego, técnica de Administración xeral.
 • Dª. Carmen Pintado Garcia, técnica de Administración xeral, xefa do Servizo de Transportes.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información