Escudo Concello de Vigo
Perfil

Mesa de Contratación - Concello de Vigo

De conformidade co disposto nos artigos 326 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, e 21.4 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, de desenrolo parcial da Lei de contratos do Sector Público, faise pública a composición da Mesa de Contratación permanente do Concello de Vigo:

1. Presidenta: Dª Patricia Rodríguez Calviño, concelleira delegada de Contratación.

Suplentes:

 • D. Francisco Javier Pardo Espiñeira.
 • D. Carlos López Font.
 • D. Santos Héctor Rodríguez.
 • Dª. Elena Espinosa Mangana.
 • Dª. Nuria Rodríguez Rodríguez.
 • Dª Iolanda Aguiar Castro.
 • D. Abel Fermin Losada Álvarez.

2. Representante do grupo municipal do Partido Popular: D. José Alfonso González Marnotes.

Suplentes:

 • Dª. Carlota Bartolomé Tocino.
 • Dª. Patricia López Román.

3. Representante do grupo municipal mixto: D. Rubén Pérez Correa.

Suplentes:

 • Dª. Oriana Méndez Fuentes.

4. Titular da Asesoría Xurídica: Dª. Margarita Parajó Calvo.

Suplentes:

 • Dª. Susana García Álvarez, técnica de Administración Xeral, letrada xefa de Asesoramento.
 • D. Pablo Olmos Pita, técnico de Administración Xeral, letrado especialista na orde social, civil, contenciosa e mercantil.
 • D. Xesús Costas Abreu, técnico de Administración Xeral, xefe Área Xudicial.
 • Dª María Isabel Fernández Gabriel, letrada asesora xurídica.
 • Dª Elena Ares Salgado, letrada asesora xurídica.

5. Interventor Xeral: D. Alberto Escariz Couso.

Suplentes:

 • Dª. Olga Gómez Corbal, Interventora Xeral Adxunta.
 • Dª. Dolores Hernández Vidal, xefa do servicio de Fiscalización.
 • Dª. Catalina Alfayate Rodriguez, técnica de Fiscalización e Control Financeiro.
 • D. Javier Muradas Blanco, técnico medio dos Servizos Económicos da Intervención Xeral.

6. Vogal: Dª. Beatriz Barbará Rodríguez, xefa do Servizo de Contratación.

Suplentes:

 • Dª. María Dolores Sotelo Gallego, técnica de Administración xeral.
 • Dª. Carmen Pintado Garcia, técnica de Administración xeral, xefa do Servizo de Transportes.

7. Vogal: D. Pablo Varela Ballesteros, técnico medio dos Servizos Económicos de Dirección de Ingresos.

Suplentes:

 • Dª. Dolores Hernández Vidal, xefa do Servizo de Fiscalización.
 • Dª. Catalina Alfayate Rodríguez, técnica de Fiscalización e Control Financeiro.
 • D. Javier Muradás Blanco, técnico medio dos Servizos Económicos da Intervención Xeral.

8. O/a xefe/a do servizo ou área xestora, ou o técnico que designe.

9. Secretaria: Dª. Ángela Fernández López, técnica de Administración Xeral.

Suplentes:

 • Dª. Beatriz Barbará Rodríguez, xefa do Servizo de contratación.
 • Dª. María Dolores Sotelo Gallego, técnica de Administración xeral.
 • Dª. Carmen Pintado Garcia, técnica de Administración xeral, xefa do Servizo de Transportes.

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información