Escudo Concello de Vigo
Perfil

Mesa de Contratación - Xerencia Municipal de Urbanismo

En cumprimento do acordo de modificación da Mesa de Contratación Permanente do 03.09.2019 do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo e do disposto nos artigos 326 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, faise pública a composición da Mesa de Contratación permanente da Xerencia Municipal de Urbanismo do Concello de Vigo:

1. Presidenta/e: Dª. Mª José Caride Estévez. Membro electo. Vicepresidenta da Xerencia Municipal de Urbanismo e Concelleira Delegada de Urbanismo.

Suplentes:

 • Carlos López Font.

 • Elena Espinosa Mangana.

 • Santos Héctor Rodríguez.

 • Ángel Rivas González.

2. Vogais:

2.1. Representante do grupo municipal do Partido Popular: José Alfonso Marnotes González.

Suplentes:

 • Patricia López Román.

 • Jesús Marco González Castillo.

 • Teresa Egerique Mosquera.

2.2. Representante do grupo municipal mixto: Rubén Pérez Correa.

Suplente:

 • Oriana Méndez Fuentes.

2.3 José Carlos Riesgo Boluda. Funcionario. Secretario da Xerencia Municipal de Urbanismo

Suplente:

 • Susana Gallardo Fariña. Funcionaria. Secretaria da Administración Xeral do Concello de Vigo

2.4. Alberto Escariz Couso. Funcionario. Interventor da Xerencia Municipal de Urbanismo.

Suplentes:

 • Olga Gómez Corbal. Funcionaria. Interventora adxunta da Xerencia Municipal de Urbanismo.

 • Dolores Hernández Vidal. Funcionaria. Xefa do Servizo de Fiscalización.

 • Catalina Alfayate Rodríguez. Funcionaria. Técnica de Fiscalización e Control Interno.

2.5. Juan González Ramírez. Funcionario. Xefe dos Servizos Centrais da Xerencia Municipal de Urbanismo.

Suplente:

 • Ana María Martín Herrero. Funcionaria. Técnica Media en Xestión dos Servizos Centrais da Xerencia Municipal de Urbanismo.

2.6. María Luisa Sobrino Del Río. Funcionaria. Arquitecta Xefa da Área Técnica da Xerencia Municipal de Urbanismo.

Suplentes:

 • Antonio Alonso Fernández. Funcionario. Arquitecto Xefe de Desenvolvemento Urbanístico da Xerencia Municipal de Urbanismo.

 • Belén González Ramírez. Funcionaria. Arquitecta Xefa de Planeamento e Xestión da Xerencia Municipal de Urbanismo.

 • Juan Luis Piñeiro Ferradás. Funcionario. Arquitecto de Obras e Proxectos Municipais.

 • David Carvajal Rodríguez-Cadarso. Funcionario. Arquitecto de Obras e Proxectos Municipais.

 • Juan José Aguirre Rodríguez. Funcionario. Xefe de Urbanización e Infraestruturas.

 • Juan Antonio Hansen García. Funcionario. Enxeñeiro Técnico de Obra Civil.

2.7. Elena Ares Salgado. Funcionaria. Técnica de Administración Xeral dos Servizos Centrais da Xerencia de Urbanismo.

Suplentes:

 • Lorena López Rodríguez. Funcionaria. Técnica de Administración Xeral de Planeamento Urbanístico da Xerencia Municipal de Urbanismo.

2.8. Beatriz Rodríguez Yáñez. Funcionaria. Técnica de Administración Xeral de Planeamento Urbanístico da Xerencia Municipal de Urbanismo.

Suplente:

 • María Montserrat Campos Bestilleiro. Funcionaria. Técnica de Administración Xeral da Xerencia Municipal de Urbanismo.

3. Secretaria da Mesa: Purificación Vega Rubio. Funcionaria. Xefa administrativa dos Servizos Centrais.

Suplente:

 • Laura Navaza Fernández. Funcionaria. Administrativa dos Servizos Centrais.

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información