Escudo Concello de Vigo

Verificación de documentos (CSV)

Acordo da Xunta de Goberno Local do 12 de abril de 2018: Utilización de actuacións administrativas automatizadas no ámbito de competencias do Concello de Vigo, uso do sistema de código seguro de verificación e copias auténticas.

As copias realizadas en soporte papel de documentos públicos administrativos emitidos por medios electrónicos e asinados electronicamente terán a consideración de copias auténticas sempre que inclúan a impresión dun código xerado electronicamente ou outros sistemas de verificación que permitan contrastar a súa autenticidade mediante o acceso aos arquivos electrónicos da Administración Pública, órgano ou entidade emisora. (Art. 30.5 Lei 11/2007).

A Sede Electrónica permite contrastar a autenticidade mediante o acceso aos documentos electrónicos orixinais dos seguintes documentos emitidos electronicamente:

Volantes de empadroamiento, certificados de pagamento e taxas pagas

Documentos asinados polo Concello de Vigo

Os documentos electrónicos  oficiais emitidos polo Concello de Vigo están asinados con certificado electrónico.

Estes documentos teñen unha versión securizada con inserción dun código CSV (Código Seguro de Verificación) que permite obter unha copia papel auténtica do documento orixinal asinado. Desta forma aínda que o documento imprímase e pérdase a sinatura electrónica sempre se pode garantir a súa integridade e autenticación.

Estes documentos securizados permiten exercer a súa validación de duas formas:

  • Formulario de validación de documentos por CSV
  • Validación mediante códigos QR: Pode validar o documento directamente mediante o código QR da banda inferior do documento utilizando a cámara do seu teléfono móbil con calquera aplicación de códigos QR (para Android, iOS, Blackberry o Windows Phone)

Xerencia Municipal de Urbanismo

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información