Escudo Concello de Vigo

Estado de tramitación: Como vai a miña xestión?

O artigo 6.d da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos, recoñece o dereito da cidadanía a: "coñecer por medios electrónicos o estado de tramitación dos procedementos nos que sexan interesados, salvo nos supostos nos que a normativa de aplicación estableza restricións ao acceso á información sobre aqueles".

O Concello de Vigo permite, desde o ano 2003, coñecer o estado de tramitación dos procedementos nos que o cidadán sexa titular. Dispón dos seguintes servizos:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información