SEDE ELECTRÓNICA

Exercicio de dereitos

Exercicio de dereitos do Regulamento Europeo de Protección de Datos (RGPD)

Os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición e limitación do tratamento están recoñecidos no Regulamento Europeo de Protección de Datos e permiten coñecer que información persoal nosa está a ser tratada por un responsable, de quen ou de onde obtiveron eses datos e a quen llos cedeu.

Tamén permiten modificar ou rectificar erros, cancelar datos que non se deberían estar a tratar, opornos a tratamentos de datos persoais realizados sen o noso consentimento ou limitar ese tratamento dos datos nalgúns supostos concretos.

Para exercelos, é importante coñecer unha serie de aspectos:

  • Deben ser exercidos directamente polo/a interesado/a ante cada un dos responsables/titulares dos ficheiros. Se se actúa en nome doutra persoa, é necesario acreditar que nos autorizou a representala.
  • A lexislación establece que para exercer estes dereitos é imprescindible que o/a cidadán/a diríxase en primeiro lugar á entidade que está a tratar os seus datos utilizando calquera medio que permita acreditar o envío e a recepción da solicitude. Se a entidade non responde á petición realizada no prazo establecido por lei ou o/a cidadán/a considera que a resposta que recibe non é a adecuada, pode solicitar que a Axencia Española de Protección de Datos tutele a súa dereita fronte ao responsable.
  • Son dereitos independentes, polo que non é necesario exercitar en primeiro lugar o dereito de acceso para poder rectificar ou cancelar.
  • O exercicio destes dereitos debe ser sinxelo, gratuíto e non pode supor ingreso adicional algún para o responsable, que debe facilitar un procedemento para o exercicio dos dereitos. É recomendable utilizar devandito procedemento, aínda que o/a responsable/a non pode desatender unha solicitude que, debidamente presentada, utilice outro medio.
  • O contido da solicitude debe incluír: o nome e apelidos do/da  interesado/a; fotocopia do seu documento nacional de identidade, pasaporte ou outro documento válido que o identifique e, se fose necesario, da persoa que lle represente, así como o documento ou instrumento electrónico acreditativo de tal representación; detalle da petición que se realiza; dirección a efectos de notificacións; data e firma do solicitante; e documentos acreditativos da petición que formula se fose necesario.
  • O/A responsable debe atender a petición, mesmo cando non existan datos persoais do/da solicitante, así como garantir que a súa organización sexa capaz de informar sobre como exercer os dereitos.

A continuación, facilítanselle os modelos para solicitar calquera destes dereitos ante ou concello de Vigo:

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información