SEDE ELECTRÓNICA

Próximas poxas:

Participación na poxa

A poxa é un acto público. Poden participar todas as persoas con capacidade de obrar e que non teñan impedimento ou restricción legal. Si actúase por medio de representante, este deberá acreditar a representación que ostenta.

Non pode participar o debedor.

Requisito

Constituír un depósito do 20 por cento do tipo fixado para poxa. O depósito deberá constituírse na oficina de Recaudación Executiva situada na Praza do Rei, en efectivo ou mediante cheque bancario conformado e nominativo a favor do Concello de Vigo.

Ofertas

As ofertas poden facerse, a elección do licitador, presencialmente no acto de poxa ou nun sobre pechado que se ha de presentar no Rexistro Xeneral do Concello de Vigo antes do día de poxa, sen prexuízo de poder mellorar a oferta si o licitador está presente no acto de poxa.

En caso de oferta en sobre pechado, hase de ter en conta:

  • A oferta farase no modelo oficial.
  • Si se licita por varios lotes, presentarase un sobre por cada un deles (modelo sobre).
  • No interior do sobre incluirase o modelo oficial de oferta e o resgardo de constitución do depósito, así como fotocopia de dni/nie/pasaporte do licitador e, no seu caso, do seu representante.

Pago del precio de adjudicación

El adjudicatario de los bienes deberá ingresar la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación dentro de los 15 días naturales siguientes a la subasta, mediante ingreso o transferencia a una cuenta que se le comunicará por correo electrónico.

En caso de no efectuar el pago, el adjudicatario perderá el importe del depósito, que se aplicará a la cancelación de las deudas del expediente, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirá por los perjuicios que origine la falta de pago del precio de adjudicación.

Devolución del depósito

La devolución de los depósitos a los licitadores que no resultasen adjudicatarios de los bienes se hará de oficio a la finalización de la subasta.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información