SEDE ELECTRÓNICA

EUI. Exaccións Unificadas Industriais

Administración de Tributos - Departamento de I.A.E.- E.U.I.
  • Enderezo: Concello de Vigo, Praza do Rei 1, Planta Baixa, 36202 Vigo.
  • Teléfono: 986 810 313 / 986 810 100 Extensión 1289.
  • Horario: De 9 a 13:30 horas de luns a venres.

A taxa por exacciones unificadas industriais, de recepción obrigatoria, grava tanto a recollida de lixo como a ocupación de vía pública por entrada de vehículos e reservas de aparcamento exclusivo asimilado á:

  • Titularidade dun establecemento comercial.
  • Ocupación de vía pública por entrada de vehículos.
  • Ocupación de vía pública reserva de aparcadoiro.

Respecto desta taxa esta oficina encárgase da súa xestión, liquidación, inspección, recadación e revisión.

Normativa:

  • Ordenanza Nº 16: Ordenanza Fiscal Reguladora das Taxas pola Recollida do Lixo.
  • Ordenanza Nº 30: Ordenanza Fiscal Reguladora das Taxas polo aproveitamento especial ou utilización privativa do diminio público local.
  • Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.

Trámites
Pagamento

Baixa

Bonificación

Certificados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información