SEDE ELECTRÓNICA

IVTM. Vehículos de Tracción Mecánica

Administración de Tributos: Negociado de Vehículos e Taxas Vía Pública
  • Enderezo: Concello de Vigo, Praza do Rei 1 - Planta Baixa, 36202 Vigo
  • Teléfono: 986 810 115 / 986 810 100 Extensión 1140.
  • Email: ofi.vehiculosvigo.org
  • Horario: De 9 a 13:30 horas de luns a venres.

O imposto sobre vehículos de tracción mecánica é un tributo municipal, directo e obrigatorio que grava a titularidade de vehículos de tracción mecánica, aptos para circular polas vías públicas, calquera que sexa a súa clase e categoría.

Respecto deste imposto esta oficina encárgase da súa xestión, liquidación, inspección, recadación e revisión.

Normativa

  • Ordenanza Nº 3: Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
  • Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.

Trámites

Pagamento

Exencións e Bonificacións

Certificados

 
 

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información