Declaración catastral por alteración da titularidade e variación da cota de participación en bens inmobles

A adquisición da propiedade e a súa consolidación, a constitución, modificación ou adquisición da titularidade dunha concesión administrativa e dos dereitos de usufruto e de superficie, así como as variacións na cota de participación que corresponda a cada un dos cónxuxes nos bens inmobles comúns, ou na composición interna e na cota de participación de cada un dos comuneiros, membros e partícipes nos supostos de concorrencia de varios titulares ou de existencia de entidades sen personalidade xurídica.                  

A quen está dirixido

Aos titulares de concesión administrativa sobre bens inmobles o sobre os servizos públicos aos que se achen afectos, de dereitos reais de superficie, de usufruto ou propietarios de bens inmobles.

Como facelo

Por Internet

As declaracións catastrais presentaranse preferentemente de forma electrónica a través da Sede Electrónica da Dirección Xeral do Catastro: Como resultado deste proceso de cumprimentación, xerarase unha predeclaración identificada polo seu número de referencia ou código.

Cando se dispoña dos medios de identificación e sinatura electrónica, dita predeclaración poderá presentarse a través da Sede Electrónica da Dirección Xeral do Catastro.

No caso de carecer dos devanditos medios de identificación e sinatura electrónica, dita predeclaración poderá imprimirse e presentarse nos lugares establecidos para a presentación presencial.

A presentación electrónica das declaracións será obrigatoria cando as formulen:

• As Administracións, entidades e organismos públicos que se relacionan no artigo 17.2.d) do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario.

• As persoas xurídicas

• As comunidades de bens, herdanzas xacentes ou entidades sen personalidade xurídica que estean constituídas e identificadas electronicamente de acordo coa normativa tributaria

• Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, no exercicio de dita actividade

• Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración
Presencialmente

So para os solicitantes non obrigados a relacionarse telemáticamente coa administración (pode consultar os solicitantes obrigados a relacionarse coa administración de maneira electrónica).

Enchendo o modelo de declaración correspondente: MODELO 900D e seleccionando a opción 1 no apartado OBXECTO DA DECLARACIÓN, segundo o tipo de alteración declarada.

Poderá presentarse no Concello en cuxo termo municipal estea situado o ben inmoble a que se refire a declaración, nas Xerencias ou Unidades locais do Catastro, nas Delegacións de Economía e Facenda en que se integran. Nos demais órganos e oficinas que se relacionan no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Prazos

A declaración deberá presentarse no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte á data da escritura pública ou, no seu caso, documento en que se formalice a alteración.

Documentación requirida

  • Modelo 900D
  • Documento que acredite a alteración
   Xa sexa certificación ou nota simple rexistral, sentenza xudicial, escritura pública, contrato privado ou outra, na que se faga constar a adquisición da propiedade do correspondente ben ou a constitución ou modificación do dereito.
 • Se no documento que acredite a alteración non figuran as cotas dos cónxuxes, membros ou partícipes
  • Documento que acredite as cotas dos cónxuxes, membros ou partícipes
 • No caso de que non conste a referencia catastral do inmoble ou inmobles afectados pola declaración no documento que acredite a alteración:
  • Certificado onde conste a referencia catastral
   A través de certificación obtida a través da Sede Electrónica do Catastro ou na Xerencia Territorial do Catastro ou mediante último recibo xustificante do pago do Imposto sobre Bens Inmobles.
 • Si se constitúe un dereito de superficie ou unha concesión administrativa sobre parte dun ben inmoble:
  • Representación gráfica, na que se reflicta a porción de chan sobre a que recae a concesión administrativa ou o dereito de superficie
   Se afecta a locais ou elementos de construcións o edificacións, deberá presentarse o croquis ou plano de planta dos locais ou elementos da construción o edificación afectados.
 • No caso de que o declarante actúe como representante do obrigado a declarar:
  • Documento Acreditativo da Representación
   A tales efectos, achegarase o Modelo catastral de representación ou a acreditación da inscrición da representación no rexistro electrónico de apoderamientos da Administración Xeral do Estado, sen perxuizo da facultade dos interesados de outorgar a súa representación en termos diferentes, acreditándoa por calquera outro medio válido en dereito.

Observacións

Declararanse nun único modelo a adquisición da titularidade de varios bens inmobles sempre que a transmisión de todos eles se formalizara nun mesmo documento (escritura, contrato privado, etc). Tamén poderanse declarar nun mesmo modelo calquera dos feitos, actos ou negocios enumerados no apartado: OBXECTO DA DECLARACIÓN do MODELO 900D cando se produciron en unidade de acto.

Non hai obriga de declarar a adquisición ou consolidación da propiedade ou a adquisición ou constitución dos dereitos de usufruto, superficie ou dunha concesión administrativa, xa se refiran á totalidade do inmoble ou a unha cota indivisa do mesmo previamente incorporada no Catastro, cando se cumpran os seguintes requisitos:

• Que o acto ou negocio formalícese en escritura pública ou ben se teña solicitada a súa inscrición no Rexistro da Propiedade.

• Que se acreditou a referencia catastral do inmoble mediante algún dos seguintes medios: Certificación catastral obtida na Sede electrónica do Catastro, escritura pública ou información rexistral, último recibo xustificante do pago do Imposto sobre Bens Inmobles ou ben certificado ou outro documento expedido pola Xerencia do Catastro.

• Cando no prazo establecido para presentar a correspondente declaración, o transmitente do dereito, presentase unha solicitude de baixa de titularidade catastral.

Oficinas

 • Oficina de Xestión Catastral Delegada do Concello de Vigo Praza do Rei nº 1 pranta baixa - 36202 Vigo ofi.xcatastral@vigo.org Teléfonos: 986810201 ? 98681000 (ext: 1492, 1426)

  Horario: De 9 a 13:30 e de 15 a 17:30 de luns a xoves. De 9 a 13:30 venres. Horario de verán (do 1 de xullo ao 31 de agosto de 9 a 13:30)

 • Xerencia Territorial do Catastro de Pontevedra. Oficina en Vigo R/ Lalín n.º 2 1º - 36209 Vigo.
  gerencia.pontevedra@catastro.minhafp.es
  Teléfono: 986 86 83 11

  Horario: Horario: 9 a 14 horas

 • Xerencia Territorial do Catastro de Pontevedra R/ Andrés Muruais n.º 4 - 36001 Pontevedra
  gerencia.pontevedra@catastro.minhafp.es
  Teléfono: 986 86 83 11

  Horario: Horario: De 9 a 17:30 de luns a xoves. De 9 a 14 venres.
  Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro de 9 a 14)

Lexislación relacionada

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información