Escudo Concello de Vigo

Solicitude de cancelación ou modificación da inscrición catastral efectuada en favor do solicitante

Cancelación ou modificación da inscrición efectuada en favor do solicitante como consecuencia da realización dun feito, acto ou negocio polo que se extinga a titularidade do dereito en virtude do cal foi inscrito e, cando cumpra, a inscrición dun novo titular catastral. Esta solicitude exime a obrigación de declarar en caso de adquisición da propiedade cando se presente no prazo de dous meses desde devandita adquisición.

A quen está dirixido

Titulares catastrais que cesen no dereito que orixinou dita titularidade.

Como facelo

Por Internet

Cando se dispoña de medios de identificación e sinatura electrónica pódese realizar a solicitude a través da Sede Electrónica da Dirección Xeral do Catastro no apartado: Solicitude de baixa do titular catastral.

No caso de carecer dos devanditos medios de identificación e sinatura electrónica, dita solicitude poderá imprimirse y presentarse nos lugares establecidos para a presentación presencial.

A presentación electrónica das declaracións será obrigatoria cando as formulen:

• As Administracións, entidades e organismos públicos que se relacionan no artigo 17.2.d) do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario.

• As persoas xurídicas.

• As comunidades de bens, herdanzas xacentes ou entidades sen personalidade xurídica que estean constituídas e identificadas electronicamente de acordo coa normativa tributaria.

• Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, no exercicio de dita actividade.

• Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.
Presencialmente

Enchendo o modelo de solicitude e marcando a opción correspondente no apartado OBXECTO DA SOLICITUDE.

Poderá presentarse nas Xerencias ou Unidades locais do Catastro, nas Delegacións de Economía e Facenda en que se integran ou nos demais órganos e oficinas que se relacionan no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Prazos

Pode iniciarse en calquera momento.

Documentación requirida

  • Documento que acredite a alteración
   xa sexa escritura pública, contrato privado, sentenza xudicial, certificación do Rexistro da Propiedade ou outros.
 • No caso de que o declarante actúe como representante do obrigado a declarar:
  • Documento Acreditativo da Representación
   A tales efectos, poderase achegar o Modelo catastral de representación, sen perxuizo da facultade dos interesados de outorgar a súa representación en termos diferentes, acreditándoa por calquera outro medio válido en dereito.

Oficinas

 • Xerencia Territorial do Catastro de Pontevedra. Oficina en Vigo

  R/ Lalín n.º 2 1º - 36209 Vigo.
  gerencia.pontevedra@catastro.minhafp.es
  Teléfono: 986 86 83 11

  Horario: Horario: 9 a 14 horas

 • Xerencia Territorial do Catastro de Pontevedra

  R/ Andrés Muruais n.º 4 - 36001 Pontevedra
  gerencia.pontevedra@catastro.minhafp.es
  Teléfono: 986 86 83 11

  Horario: Horario: De 9 a 17:30 de luns a xoves. De 9 a 14 venres.
  Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro de 9 a 14)

Lexislación relacionada

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información