Escudo Concello de Vigo

OB-007 Licenza de Obra (Varios)

Abranguen todas as obras que non teñen cabida en ningunha das definicións dos trámites relacionados e non están suxeitas ao procedemento simplificado ou comunicación previa como poden ser piscinas, etc.

Ademais incluirá as solicitudes de instalación de carteleiras e antenas de telefonía non suxeitas a comunicación previa. Nestes casos a documentación a presentar ca solicitude será a establecidas nas ordenanzas especificas: Ordenanza municipal reguladora das condicións urbanísticas de localización, instalación e funcionamento dos elementos e equipos de telecomunicación e Ordenanza Urbanística reguladora da publicidade exterior no termo municipal de Vigo.

A quen está dirixido

Calquera persoa física ou xurídica.

Como facelo

Por Internet


Premendo no botón "Tramitar por Internet" pode realizar o pago da autoliquidación online e enviar a documentación requirida de forma telemática. Desta maneira a solicitude resultante e a documentación requirida quedará rexistrada de forma automática no Rexistro da Xerencia de Urbanismo sen que teña que realizar ningún trámite de forma presencial.

Presencialmente

Deberá entregar o impreso de solicitude, debidamente cumprimentado, xunto co justificante do pago da taxa correspondente así como a documentación requirida no rexistro da xerencia de urbanismo.

Documentación requirida

 • Datos identificativos da persoa solicitante
  • Persoas físicas
   DNI (ou documento que faga as súas veces) da solicitante e da representante. As persoas que comparezan ou asinen en representación doutra, acompañarán ademais un documento que acredite debidamente devandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).
  • Persoas xurídicas
   1. DNI (ou documento que faga as súas veces) da persoa representante e documentación acreditativa da representación.
   2. Escritura ou documento de constitución e/ou Estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate.
  • Comunidade de propietarios
   DNI (ou documento que faga as súas veces) da ou do presidente. No caso de que a solicitude a realice a persoa administradora da comunidade, achegará o seu DNI e documento que acredite debidamente a súa representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).
   Ademais acta do nomeamento da persoa presidente ou acta da reunión de propietarios na que se recolla o acordo á realización das obras.
 • Escritura pública de propiedade do terreo
  A dita escritura achegarase inscrita no Rexistro da Propiedade cando haxa cesións ou outras condicións suxeitas a inscrición no rexistro.
 • Reportaxe fotográfica do soar ou da edificación
  Subscrita polo solicitante e polo técnico redactor do proxecto. Nos casos de nova edificación en edificacións entre medianeiras, acompañarase tamén fotografías das fachadas dos edificios lindeiros.
 • Oficio de dirección das obras
 • Cuestionario estatístico de edificación e vivenda do Ministerio de Fomento
 • Autorizacións sectoriais previas preceptivas
 • No caso de proxectos ou oficios de dirección sen visado colexial
  • Declaración responsable (ou certificado colexial) do técnico redactor do proxecto
   No que figuren os seus datos persoais e profesionais de forma que permita a súa identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.
 • En edificacións incluídas nas zonas de ordenanza 2 e nos casos particulares da ordenanza 1
  • Resultado da consulta previa ante a comisión de seguimento do PEEC
   Será preceptiva ata que sexa aprobado definitivamente o Plan Especial do Ensanche.
 • Se achega proxecto básico
  • Proxecto técnico
   Redactado por técnico competente co contido establecido no Anexo I da Parte I do Código Técnico da Edificación e no anexo I da Ordenanza de tramitación de licenzas (2 copias ) (3 copias en edificios catalogados) (1 copia presentación telemática).
  • Plano dos perfís
   Se as obras para as que se solicita licenza comportan a execución de escavacións, terrapléns, desmonte ou rebaixe de terras.
   Achegará plano dos perfís que se consideren necesarios para apreciar o volume e características da obra a realizar así como os de detalles precisos que indiquen as precaucións a adoptar en relación coa propia obra, vía pública e fincas ou construcións veciñas que poidan ser afectadas polo desmonte ou terraplén.
 • Se achega proxecto básico e execución (ademais da documentación anterior)
  • Estudo de Seguridade e Saúde
   Segundo R.d. 1627/1997 redactado polo técnico competente e visado polo correspondente colexio profesional.
  • Oficio da dirección da execución da obra
  • Estudio de xestión de residuos
   Segundo R.d. 105/2008.
 • No caso de solicitude de licenzas para a instalación de estacións base de telefonía ou equipos de telecomunicacións
  • Documentación Complementaria
   Establecida nos artigos 35 e 37 da Ordenanza municipal reguladora das condicións urbanísticas de localización, instalación e funcionamento dos elementos e equipos de telecomunicación no termo municipal de Vigo.
 • No caso de solicitude de licenzas para a instalación de carteleiras publicitarias
  • Documentación Complementaria
   Establecida no artigo 38 da Ordenanza urbanística reguladora da publicidade exterior no termo municipal de Vigo.

Oficinas

 • Xerencia Municipal de Urbanismo

  Praza do Rei s/n
  Teléfono: 986 810 349

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información