CP-007 Comunicación Previa de Posta en Funcionamento Actividades Inócuas

Mediante este trámite as persoas interesadas poñen en coñecemento da administración pública competente os seus datos de identificación e demais requisitos esixibles para o exercicio dun dereito ou inicio dunha actividade, consonte co establecido no artigo 70.1 da Lei 30/1992, do 23 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

O inicio ou posta en funcionamento de actividades inocuas, suxeitas ao deber de obtención de licenza previa, tramitadas e autorizadas simultaneamente coas obras de adaptación do local, están suxeitas ao procedemento de comunicación previa.

A persoa interesada, baixo a súa responsabilidade, poderá iniciar a actividade desde a data indicada na solicitude, sempre e cando presente a documentación completa.

A quen está dirixido

Calquera persoa física ou xurídica.

Como facelo

A persoa interesada, unha vez rematadas as obras, comunicaralle ao concello a data de inicio da actividade que vai desenvolver no local, conforme coa licenza autorizada e achegará, ademais do impreso normalizado, o certificado final das obras e o resto da documentación técnica.

Presencialmente

Deberá achegar o impreso de solicitude, debidamente cumprimentado, xunto co xustificante do pago da taxa correspondente así como a documentación requirida no rexistro da xerencia de urbanismo.

Documentación requirida

  • Impreso de comunicación previa de posta en funcionamento de actividades inócuas (2 copias)
  • Certificación de fin de obra das obras e das instalacións
   conforme estas se executaron de acordo co proxecto e licenzas que se autorizan, asinada polo técnico director e visada polo correspondente colexio profesional.
 • Datos identificativos da persoa solicitante
  • Persoas físicas
   DNI (ou documento que faga as súas veces) da solicitante e da representante. As persoas que comparezan ou asinen en representación doutra, acompañarán ademais un documento que acredite debidamente devandita representación (autorización expresa, poder notarial ou declaración responsable).
  • Persoas xurídicas
   1. DNI (ou documento que faga as súas veces) da persoa representante e documentación acreditativa da representación.

Observacións

Esta comunicación previa non é unha autorización administrativa para exercer unha actividade senón un medio para que a administración coñeza a existencia da dita actividade e posibilitar o control posterior, distinto da facultade de inspección ordinaria, mediante as oportunas actuacións administrativas. O control municipal prodúcese con posterioridade ao inicio da actividade. A existencia de inexactitudes, falsedades ou deficiencias no local determinará a imposibilidade de continuar co exercicio da actividade.

Oficinas

 • Xerencia Municipal de Urbanismo

  Praza do Rei s/n

  Teléfono: 986 810 320

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Acordos e normativa municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información