Solicitude para Investigar no Arquivo e Hemeroteca Municipal

Mediante este trámite poderá acceder as dependencias do Concello para consultar os documentos, expedientes e planos dos arquivos e hemeroteca municipais.

Poderase facer fotocopias da documentación que se precise mediante o pago, salvo exención, da taxa prevista na Ordenanza Reguladora das Taxas polos Documentos Expedidos pola Administración.

A quen está dirixido

Calquera persoa.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

Presentarase no Rexistro Xeral do Concello a solicitude en impreso normativo. Posteriormente o Concello porase en contacto co solicitante para comunicarlle o día e hora no que poderá facer a consulta.

Documentación requirida

Observacións

Estarán exentos da taxa de expedición de documentos e compulsa de outros que foran solicitados por investigadores, estudantes e organizacións non gobernamentais sen afán de lucro, así como os servicios prestados para prover os interesados de documentación necesaria para ter acceso a prestacións sociais. No caso de investigadores acreditarase o interese, investigación ou estudio a realizar.

Para poder disfrutar de exención de taxas de realización de copias de documentos e expedientes obrantes no arquivo xeral do Concello (apartado 5 do artigo 5 da Ordenanza) deberá solicitarse por escrito facendo constar os seguintes datos:

A) Estudantes:

- Nome, DNI e domicilio.

- Estudios que cursa ou realiza.

- Obxecto da investigación ou traballo.

- Profesor encargado ou director do traballo.

- Cálculo da taxa que resultaría no caso de denegarse a exención.

B) Investigadores e outros.

- Nome, DNI e domicilio.

- Profesión ou actividade.

- Titular da investigación ou responsable da mesma.

- Obxecto da investigación.

- Cálculo da taxa que resultaría no caso de denegarse a exención.

A citada solicitude será entregada directamente no Arquivo Xeral e a exención procederá de oficio agás que, por non terse acreditado suficientemente os datos anteriores ou o interese da investigación, proceda a denegación da exención de taxas previo informe do Xefe do Arquivo Xeral e Xefe de Área de Réxime Interior.

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información