Escudo Concello de Vigo

Solicitude de Compensación de Débedas

As débedas coa Facenda Municipal poderán extinguirse total ou parcialmente por compensación, tanto en período voluntario como executivo, cos créditos recoñecidos pola mesma a favor do debedor.

A quen está dirixido

Calquera persoa física ou xurídica que teña un crédito recoñecido polo Concello.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.Presencialmente

O debedor que solicite a compensación deberá dirixirlle ó Concello a correspondente solicitude que conterá os seguintes requisitos:

a) Nome e apelidos ou razón social completa, Número de identificación fiscal e domicilio fiscal do obrigado tributario.

b) Débeda tributaria á que se refire a compensación e o seu importe, data de vencemento do prazo de ingreso voluntario e referencia contable.

c) Crédito contra o Concello que se ofrece compensar, o seu importe e natureza.

d) Declaración expresa de non ter transmitido ou cedido o crédito a outra persoa.

Documentación requirida

  • Solicitude de Compensación de Débedas 2 copias
  • Certificado da oficina de contabilidade municipal da existencia de crédito recoñecido e pendente de pago
   Ou no seu caso, xustificación de ter solicitado certificado da oficina de contabilidade do órgano xestor do gasto ou do pagamento, no que se reflicta a existencia do crédito recoñecido pendente de pagamento, a data do seu recoñecemento e a suspensión, a instancia do interesado, dos trámites para o seu aboamento en tanto non se comunique a resolución do procedemento de compensación.
  • Impreso de autoliquidación
   Para o caso de solicitude de compensación con débedas autoliquidables. Salvo que o interesado non estea obrigado a presentalo por obrar xa en poder da Administración, en tal caso, sinalará na solicitude o día en que presentou por rexistro a autoliquidación e o seu número de xustificante.
  • Documentación Complementaria
   Cando se solicite a compensación coa devolución dun ingreso indebido por calquera tributo deberá presentar: - Copia do acto. - Resolución ou sentenza firme. - Declaración escrita do solicitante de que tal acto non está reclamado.

Observacións


A Alcaldía acordará ou denegará a compensación no prazo máximo de seis meses.


Oficinas

 • Tesouraría - Recadación

  Concello de Vigo Planta baixa Praza do Rei 1 36202 Vigo
  Teléfonos: 986 810 133; 986 810 126; 986 810 275
  E-mail: ofi.voluntaria@vigo.org

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información