Escudo Concello de Vigo

Solicitude de Acta de Aliñación e Rasante para Licenza de Peche (Non válida para licenza de edificación)

Denomínase aliñación oficial a liña sinalada polo planeamento para establecer o límite que separa os solos destinados a vía pública ou espazos libres públicos das parcelas edificables ou do espazo interposto definido no Art. 6.2.13 das Normas Urbanísticas. Nos casos que procedan, poderá determinar as condicións de edificación de fincas lindeiras para os efectos de aplicación de recuados ou acaroamentos derivados do Artigo 6.3.13 ou dos que correspondan, sobre situación da edificación nas zonas de ordenanzas que así estea regulada en aplicación do anterior.

A aliñación oficial recollerase na Acta de Aliñacións e Rasantes .

A Acta de Aliñacións e Rasantes é o plano formalizado pola Administración Municipal, subscrito por técnico competente, no que se sinalan, ademais das circunstancias de deslinde contempladas no parágrafo anterior, o estado da urbanización, se a parcela reúne ou non a condición de soar, a superficie aproximada de cesión gratuíta ou de expropiación, se é o caso, a súa formalización e o importe aproximado dos gastos de urbanización afectos á finca, se os houbese.

Como facelo

Presencialmente

Debe presentar na oficina de Rexistro da Xerencia de Urbanismo o impreso de solicitude xunto con toda a documentación requerida.

Prazos

A Acta de Aliñacións e Rasantes deberá ser expedida nun prazo máximo de tres 3 meses.

Documentación requirida

  • Impreso de solicitude xeral da Xerencia de Urbanismo
  • Impreso de autoliquidación de taxa por alineacións e rasantes 2 copias
  • Solicitante: Fotocopia do DNI no caso de persoas físicas. No caso de persoas xurídicas a persoa que asina a petición achegará documentación acreditativa da súa representación como unha fotocopia pública da escritura de constitución da sociedade, poder,etc (2 copias)
  • Plano de situación a escala mínima 1:1000 da cartografía oficial
   (2 copias) realizado sobre Cartografía Oficial de Vigo, no que se sinalen a forma e superficie da parcela, e fincas lindeiras, anchos das vías que definen as súas fachadas e situación respecto do viario de conformidade co rueiro municipal. Este plano deberá ser asinado por un técnico competente que se responsabiliza da veracidade dos datos aportados.

Oficinas

 • Xerencia Municipal de Urbanismo

  Praza do Rei s/n
  Teléfono: 986 810 349

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información