Escudo Concello de Vigo

Altas de Subministro de Auga. Vivenda Unifamiliar

Subministración ou abastecemento de auga potable en vivendas unifamiliares, entendendo como tales aquelas en que unha única familia ocupa o edificio na súa totalidade.

O Pleno do Excelentísimo Concello de Vigo, reunido en sesión extrórdinaria o día 25 de outubro de 1990, adxudicou a Seragua FCC Vigo UTE a concesión para a explotación do Servizo Municipal de Augas de Vigo por un período de vinte e cinco anos. A finais de 2002, Seragua pasou a denominarse Aqualia.

A quen está dirixido

1. As persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, Xeral Tributaria, que utilicen ou se beneficien do servizo.

2. Serán responsables solidarios ou subsidiarios as persoas físicas ou xurídicas, consideradas para estes efectos segundo o disposto na Lei 58/2003, Xeral Tributaria.

Como facelo

Por Internet

Pode realizar este trámite online a través da páxina de Aqualia.
Presencialmente

Pagando as taxas correspondentes de formalización de alta e achegando a documentación necesaria ás oficinas de Aqualia.

Documentación requirida

    • Licenza municipal de primeira ocupación
      ou certificado de que a vivenda é anterior ao 1985.
    • Boletín de Instalación selado pola Delegación de Industria

Normativa Municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información