Escudo Concello de Vigo

Solicitude para Declaración de Ruína

Trámite para solicitar a declaración de ruína dunha edificación.

Como facelo

Presencialmente

Debe presentar na oficina de Rexistro da Xerencia de Urbanismo o impreso de solicitude xunto con toda a documentación requerida.

Documentación requirida

  • Reportaxe fotográfica do edificio
   subscrita polo solicitante e polo técnico redactor do informe.
  • Informe do facultativo competente
   no que se xustifique a causa de instar a declaración de ruína, o estado físico do inmoble, incluíndo planos acoutados das plantas e seccións da edificación, así como presuposto das obras de reparación.
  • Solicitante: Fotocopia do DNI no caso de persoas físicas. No caso de persoas xurídicas a persoa que asina a petición achegará documentación acreditativa da súa representación como unha fotocopia pública da escritura de constitución da sociedade, poder,etc
  • Relación de copropietarios, inquilinos, moradores ou ocupantes
   coas súas respectivas direccións e demais titulares de dereito reais.
  • Plano a escala 1:2000 da cartografía oficial
   con indicación do edificio.
  • Impreso de solicitude xeral da Xerencia de Urbanismo 2 copias
  • Formulario para cubrir coa documentación que se achega para declaración de ruína
  • Fotocopia do título de propiedade do inmoble
  • Teléfono de contacto
   para realizar visita de comprobación.
  • Impreso de autoliquidación da taxa de licenza de obra
  • Xustificante do pagamento de taxas

Oficinas

 • Xerencia Municipal de Urbanismo

  Praza do Rei s/n
  Teléfono: 986 810 349

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información