Escudo Concello de Vigo

Solicitude de Consulta Previa

Como facelo

Presencialmente

Debe presentar na oficina de Rexistro da Xerencia de Urbanismo o impreso de solicitude xunto con toda a documentación requerida.

Documentación requirida

  • Impreso de solicitude xeral da Xerencia de Urbanismo 2 copias
  • Xustificación da oportunidade e conveniencia das obras formuladas
   dentro dos límites fixados segundo o grao de catalogación no seu caso do inmoble.
  • Reportaxe fotográfica
   do interior e do exterior do inmoble, dos lindantes e da rúa á que dá fronte a edificación, subscrita polo solicitante.
  • Descrición pormenorizada do estado do elemento
   incluíndo memoria e planos ( plantas, alzados e seccións do estado actual e da solución proposta ), que permita avaliar o carácter das obras e a súa incidencia sobre o elemento.
  • Solicitante: Fotocopia do DNI no caso de persoas físicas. No caso de persoas xurídicas a persoa que asina a petición achegará documentación acreditativa da súa representación como unha fotocopia pública da escritura de constitución da sociedade, poder,etc
  • Formulario para cubrir coa documentación que se achega para solicitude de consulta previa
  • Plano a escala 1:2000 da cartografía oficial
   no que se reflicte a posición exacta do inmoble ou solar.

Oficinas

 • Xerencia Municipal de Urbanismo

  Praza do Rei s/n
  Teléfono: 986 810 349

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información