Bonificación do 90% do Imposto de Bens Inmobles (IBI) para Empresas de Urbanización, Construción e Promoción Inmobiliaria

Terán dereito a unha bonificación do 90% na cota íntegra do Imposto de Bens Inmobles, sempre que así se solicite polos interesados antes do inicio das obras, os inmobles que constitúan o obxecto da actividade das empresas de urbanización, construción e promoción inmobiliaria tanto de obra nova como de rehabilitación equiparable a esta, e non figuren entre os bens do seu inmobilizado.

A quen está dirixido

Empresas de urbanización, construción e promoción inmobiliaria.

O solicitante deberá estar dado de alta no IAE e ser titular, ou telo solicitado, do inmoble.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

Facendo a solicitude por escrito en documento regulamentado que deberá entregar, xunto coa documentación requirida, no Rexistro Xeral do Concello.

Documentación requirida

 • Deberá acompañar orixinal de:
  • Certificado onde conste a referencia catastral
   Resultante da agrupación para a que solicita a bonificación, expedido pola Xerencia Territorial do Catastro.
  • Declaración Xurada
   De que a devandita construción é exclusivamente para a venda.
  • Declaración Xurada
   Ou certificado conforme a finca non forma parte do inmobilizado da empresa.
 • Deberá acompañar fotocopia de:
  • Último balance de situación presentado en Facenda
  • Plano de situación da obra
  • C.I.F. da sociedade
  • Modelo 902 de demolición ou derribo da antiga construción
  • Licenza de Obra
   Outorgada polo Concello ou ben o documento que acredite tela solicitada.
 • Unha vez feita a solicitude deberá achegarse en canto sexa posible
  • Certificado que acredite a data de inicio das obras
   expedido polo técnico-director da obra e visado polo Colexio Oficial.

Observacións

O prazo de aplicación desta bonificación comprenderá dende o período impositivo seguinte a aquel no que se inicien as obras ata o posterior a terminación das mesmas, sempre que durante ese tempo se realicen obras de urbanización ou construción efectiva, e sen que, en ningún caso, poida exceder de tres períodos impositivos.

Oficinas

 • Oficina do I.B.I.

  Concello de Vigo Administración de Tributos - Departamento de I.B.I. Planta Baixa Praza do Rei 1 36202 Vigo Teléfono: 986 810 116 / 986 810 100 Extensión 1347

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Acordos e normativa municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información