Escudo Concello de Vigo

Proxecto de compensación ou proxecto de reparcelación

Como facelo

Presencialmente

Debe presentar a solicitude en documento regulamentado, xunto coa documentación requerida, no Rexistro da Xerencia de Urbanismo.

Documentación requirida

  • Relación de propietarios *
   con direccións a efectos de notificación.
  • Impreso de solicitude xeral da Xerencia de Urbanismo 2 copias.
  • Plano de situación e emplazamento sobre cartografía oficial *
  • Solicitante: Fotocopia do DNI no caso de persoas físicas. No caso de persoas xurídicas a persoa que asina a petición achegará documentación acreditativa da súa representación como unha fotocopia pública da escritura de constitución da sociedade, poder,etc
  • Plano topográfico *
   subscrito por técnico competente.
  • Planos de fincas aportadas. *
  • Plano de fincas resultantes *
  • Anexo de copias de escrituras de propiedade de tódalas fincas *
  • Acreditación do interese/ Escritura de constitución da Xunta de Compensación // Incorporación de propietarios / Acordo da Asamblea de aprobación inicial.
  • Determinacións do PXOU / Identificación de planeamento que se desenvolve *
  • Formulario para cubrir coa documentación que se achega para proxecto de compensación ou proxecto de reparcelación
  • Constitución da Xunta de Compensación e aprobación das bases e Estatutos.
  • Relación de fincas aportadas: titulares e contías dos dereitos de cada propietario. *
  • Criterios de valoración.
  • Relación de fincas resultantes.. *
  • Localización de terreos de cesión obligatoria. *
  • Cadro resumo de superficies de fincas aportadas e resultantes
  • Conta de liquidación provisional.
  • Certificacións rexistrais. *

Observacións

(*) Documentación mínima no caso de proxecto de compensación de propietario único.

Oficinas

 • Xerencia Municipal de Urbanismo

  Praza do Rei s/n
  Teléfono: 986 810 349

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información