Escudo Concello de Vigo

Estudos de Detalle

Como facelo

Presencialmente

Debe presentar a solicitude en documento regulamentado, xunto coa documentación requerida, no Rexistro da Xerencia de Urbanismo.

Documentación requirida

  • Documentación visada por colexio oficial.
  • Relación de propietarios afectados
   con direccións a efectos de notificación.
  • Formulario para cubrir coa documentación que se achega para estudios de detalle
  • Solicitante: Fotocopia do DNI no caso de persoas físicas. No caso de persoas xurídicas a persoa que asina a petición achegará documentación acreditativa da súa representación como unha fotocopia pública da escritura de constitución da sociedade, poder,etc
  • Impreso de solicitude xeral da Xerencia de Urbanismo 2 copias.
  • Acreditación do interese / Escritura/s de propiedade
  • Planos de proxecto
   Número mínimo de exemplares: 2, máis un por cada lexislación sectorial de aplicación (Costas do Estado, Costas da Xunta, Patrimonio Cultural, Estradas do Estado, Estradas da Xunta, Augas).
 • Memoria Informativa (en papel e en formato Word) que inclúa:
  • Determinacións do PXOU (Ficha de planeamento / Ordenanza de aplicación)
  • Reportaxe fotográfica
 • Memoria xustificativa que inclúa:
  • Cadro resumo de características do Estudo de Detalle.
  • Estudo comparativo da edificabilidade do PXOU e do E.D ( En E,D. De ordenación de volumes).
 • Planos de Información:
  • Plano topográfico do ámbito
   escala mínima 1/1.000.
  • Plano de localización sobre cartografía oficial e sobre cartografía do PXOU

Oficinas

 • Xerencia Municipal de Urbanismo

  Praza do Rei s/n
  Teléfono: 986 810 349

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información