Escudo Concello de Vigo

Recollida do Vehículo do Depósito Municipal

Recollida do vehículo do depósito municipal pola súa retirada da via pública.

A quen está dirixido

O suxeito pasivo da taxa pola Inmobilización, Retirada, Depósito e Custodia de Vehículos ou persoa autorizada.

Son suxeitos pasivos contribuíntes os titulares dos vehículos, entendéndose por tales quen figure no permiso de circulación do vehículo.

Como facelo

Presencialmente

Para a recollida do vehículo, os interesados ingresarán no Depósito de vehículos, polo procedemento de autoliquidación, o importe das taxas calculado segundo o disposto no artigo 5 da Ordenanza Fiscal Reguladora das Taxas pola Inmobilización, Retirada, Depósito e Custodia de Vehículos.

Observacións

- Responderán solidariamente do pago destas taxas quen conduza o vehículo no momento da súa retirada.

- Unicamente están exentos do pago das taxas polos servizos regulados na presente ordenanza os traslados dos vehículos que fose preciso retirar das vías públicas nos supostos 11 e 12 do apartado III do artigo 292 do Código de Circulación, e dicir, cando se ache estacionado no itinerario ou espazo que haxa de ser ocupado por unha comitiva, desfile, procesión, cabalgata, proba deportiva ou outra actividade de relevo, debidamente autorizada e cando resulte necesario para a reparación e limpeza da vía pública.

- Os efectos da Ordenanza reguladora, enténdese por depósito municipal o situado na Avda de Madrid, ou calquera outro que se estableza pola Alcaldía, puidendo, se concorren circunstancias que o aconsellen, sinalarse como depósito calquera garaxe público da cidade, con percepción das mesmas tarifas que as fixadas para o depósito municipal.

- O devengo das taxas polos servizos prestados é independente da sanción que proceda impoñer conforme ó procedemento establecido.

Acordos e normativa municipal

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información