Escudo Concello de Vigo

Programa Contra Desafiuzamentos e de Emerxencia Social

Os servizos sociais municipais, traballan co obxectivo de garantir a atención das necesidades básicas do conxunto da poboación, especialmente dos colectivos con maiores dificultades de inserción, de acordo cos principios da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos sociais de Galicia.

En xeral, e como metodoloxía de traballo, os servizos sociais municipais prestan unha atención integral ás persoas baseada no esforzo da súa autodeterminación e a potenciación dos seus propios recursos e os do seu contorno familiar e comunitario, contando cun conxunto de prestacións entre as que se inclúen as axudas municipais como resposta ás carencias graves na cobertura das necesidades básicas.

Para acadar ese fin apróbase o presente marco de actuación para o desenvolvemento dos procedementos aplicables para o outorgamento das axudas directas non periódicas, de caracter individual e de emerxencia, para o ano 2017, no marco xurídico definido na normativa reguladora das subvencións públicas e de acordo cos criterios normativos e regulamentarios aprobados polo Concello de Vigo de forma especifica, en relación coas subvencións, dentro das bases de execución orzamentaria.


Como facelo

Presencialmente

Presentando a solicitude e documentación requirida no Rexistro Xeral do Concello ou nos Centros Municipais de Servizos Sociais onde están as diferentes UTS.

Consulte que Unidade de Traballo Social (UTS) lle corresponde.

Direccións e Teléfonos das UTS

Prazos

Durante todo o ano.

Documentación requirida

Observacións

O departamento de Servizos Sociais poderá solicitar calquera outra documentación que considere necesaria para a resolución da axuda solicitada.

Normativa Municipal

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información