Escudo Concello de Vigo

Solicitude de inscrición dos titulares de trasteiros ou prazas de estacionamento en pro indiviso

Inscrición dos titulares de trasteiros ou prazas de estacionamento en pro indiviso, adscritos ao seu uso e goce exclusivo e permanente, adquiridos mediante escritura pública formalizada con anterioridade ao 25 de abril de 2006.

A quen está dirixido

Titulares de trasteiros e prazas de estacionamento en pro indiviso, adscritos ao uso e goce exclusivo e permanente do seu titular, adquiridos con anterioridade ao 25 de abril de 2006.

Como facelo

Por Internet

Cando se dispoña de medios de identificación y sinatura electrónica pódese realizar a solicitude a través da Sede Electrónica da Dirección Xeral do Catastro no apartado: Solicitude de inscrición de trasteiros e prazas de estacionamento en pro indiviso.

No caso de carecer dos devanditos medios de identificación e sinatura electrónica, dita solicitude poderá imprimirse y presentarse nos lugares establecidos para a presentación presencial.

A presentación electrónica das declaracións será obrigatoria cando as formulen:

• As Administracións, entidades e organismos públicos que se relacionan no artigo 17.2.d) do texto refundido da Lei do Catastro Inmobiliario.

• As persoas xurídicas.

• As comunidades de bens, herdanzas xacentes ou entidades sen personalidade xurídica que estean constituídas e identificadas electronicamente de acordo coa normativa tributaria.

• Quen exerza unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria, no exercicio de dita actividade.

• Quen represente a un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa Administración.
Presencialmente

Enchendo o modelo de solicitude e marcando a opción correspondente no apartado OBXECTO DA SOLICITUDE.

Poderá presentarse nas Xerencias ou Unidades locais do Catastro, nas Delegacións de Economía e Facenda en que se integran ou nos demais órganos e oficinas que se relacionan no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Prazos

Pode iniciarse en calquera momento.

Documentación requirida

  • Impreso de Solicitude
   No modelo de solicitude especifícase a documentación a achegar xunto coa solicitude.
 • No caso de que o declarante actúe como representante do obrigado a declarar:
  • Documento Acreditativo da Representación
   A tales efectos, poderase achegar o Modelo catastral de representación, sen perxuizo da facultade dos interesados de outorgar a súa representación en termos diferentes, acreditándoa por calquera outro medio válido en dereito.

Oficinas

 • Xerencia Territorial do Catastro de Pontevedra. Oficina en Vigo

  R/ Lalín n.º 2 1º - 36209 Vigo.
  gerencia.pontevedra@catastro.minhafp.es
  Teléfono: 986 86 83 11

  Horario: Horario: 9 a 14 horas

 • Xerencia Territorial do Catastro de Pontevedra

  R/ Andrés Muruais n.º 4 - 36001 Pontevedra
  gerencia.pontevedra@catastro.minhafp.es
  Teléfono: 986 86 83 11

  Horario: Horario: De 9 a 17:30 de luns a xoves. De 9 a 14 venres.
  Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro de 9 a 14)

Lexislación relacionada

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información