Escudo Concello de Vigo

Proxecto de bases e estatutos de xunta de compensación

Como facelo

Presencialmente

Debe presentar a solicitude en documento regulamentado, xunto coa documentación requerida, no Rexistro da Xerencia de Urbanismo.

Documentación requirida

  • Impreso de solicitude xeral da Xerencia de Urbanismo 2 copias.
  • Solicitante: Fotocopia do DNI no caso de persoas físicas. No caso de persoas xurídicas a persoa que asina a petición achegará documentación acreditativa da súa representación como unha fotocopia pública da escritura de constitución da sociedade, poder,etc
  • Acreditación do interese / Escritura/s de propiedade
  • Relación de propietarios do polígono
   con direccións a efectos de notificación.
  • Plano parcelario do ámbito
   numerado , con relación de propietarios , e identificación de propietarios que subscriben a proposta.
  • Determinacións do PXOU / Identificación de planeamento que se desenvolve
  • Formulario para cubrir coa documentación que se achega para proxecto de bases e estatutos de xunta de compesación
  • Polígono que se desenvolve
  • Plano de situación
   e delimitación sobre cartografía oficial.
  • Cadro resumo de superficies de parcelas aportadas e porcentaxe.
  • Proxecto de Estatutos
  • Proxecto de bases de actuación.

Oficinas

 • Xerencia Municipal de Urbanismo

  Praza do Rei s/n

  Teléfono: 986 810 320

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información