Denuncias Limpeza Pública e Residuos Sólidos Urbanos

A tipicación de infraccións administrativas veñen recollidas no artigo 50 (parcialmente derogado) da Ordenanza Municipal correspondente.

Ademais débese ter en conta:

1. Establécese a obrigación dos propietarios de terreos, urbanizacións de iniciativa particular, edificacións e carteis , de mantelos nas condicións de funcionalidade, seguridade, salubridade, ornato público e habitabilidade segundo o seu destino, e con arranxo ás normas de protección do medio ambiente, do patrimonio histórico e rehabilitación.

O Concello ordenará, de oficio ou a instancia de calquera interesado, mediante o correspondente expediente e previa audiencia dos interesados, a execución das obras necesarias para conservar estas condicións, con indicación do prazo de realización. En caso de incumprimento da orde de execución, o Concello procederá á execución subsidiaria da mesma ou á imposición de multas coercitivas ata dobregar a vontade do infractor. (Vid. Art. 199 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia).

2. O abandono, vertedura ou eliminación incontrolado de residuos urbanos (Vid. Art. 3.b da Lei 10/1998 e art. 3 da Lei 10/19997) sen que se producira un dano ou deterioro grave para o medio ambiente ou se puxo en perigo grave a saúde das persoas constitúe unha infracción grave (Vid. Art. 34.3.b en relación co art. 37.2 da Lei 10/1998) segundo a Lei 10/1998.

Sancións: Vid. art. 35.1. b) da Lei 10/1998

3. A non recollida das defecacións de animais na vía pública sanciónase segundo o previsto na Ordenanza Municipal para a protección e tenencia de animais (BOP, nº 119, de 22/06/2000).

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

Cubrindo o impreso de denuncia e entregalo no Rexistro Municipal do Concello.

Documentación requirida

Oficinas

 • Oficina de Medio Ambiente

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1
  2º Andar
  36202 - Vigo
  Teléfonos: 986 810 210 ; 986 810 204

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Acordos e normativa municipal

Lexislación relacionada

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información