Transmisión da Licenza de Taxi por Falecemento do Titular

A Licenza Municipal de taxis poderá transmitirse por falecemento do titular, a favor dos seus herdeiros lexítimos, de non poder explotala licenza constituirán unha comunidade de herdeiros.

A quen está dirixido

Aos herdeiros da licenza.

Os beneficiarios, salvo determinadas situacións excepcionais, deberán estar en posesión do permiso municipal de conductor.

Como facelo

Por Internet

Presentando a solicitude a través da carpeta do cidadá ou nos restantes sitios establecidos na Lei 39/2015, xunto coa documentación requerida.
Presencialmente

Deberá presentar a solicitude, xunto coa documentación requerida, no Rexistro Xeral do Concello.

Documentación requirida

  • Solicitude asinada
   pola persoa interesada
  • Certificado de Defunción (da persoa falecida)
  • Fotocopia do DNI (do adquirente)
  • Certificado de non ter débedas con Facenda do Estado, Facenda da Xunta, Seguridade Social e Concello de Vigo
  • Licenza Municipal de Taxi do vehículo adscrito á licenza
  • Documentación do vehículo (Fotocopia)

Observacións

Artigo 11.a). Ordenanza Municipal: Por falecemento do titular, a favor dos seus herdeiros lexítimos: os herdeiros adquirirán os dereitos e obrigacións inherentes a licenza podendo figurar, en caso de que se constituíse, a nome dunha comunidade de herdeiros por un período máximo de 2 anos dende o falecemento do causante. Transcorrido o citado prazo as licenzas deberán constar a nome dunha persoa física, caducando en caso contrario.

A solicitude de transmisión deberá solicitarse no prazo de seis (6) meses dende que se produza o feito causante. A petición do interesado poderá concellérselle unha prórroga por outros seis (6) meses.

Oficinas

 • Rexistro Xeral

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1
  36202 - Vigo

  Horario: De luns a venres de 9:00 a 13:30 horas

 • Servizo de Transportes

  Concello de Vigo Praza do Rei 1. 36202 Vigo. Teléfono: 986 810 353

  Horario: De 9 a 13:30 horas.

Acordos e normativa municipal

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información