Domiciliación da Taxa de Exaccións Unificadas Industriais (EUI)

Este trámite permite domiciliar na conta bancaria o pagamento dos recibos do Imposto de Exaccións Unificadas Industriais (EUI).

A domiciliación bancaria supón o cargo, o último día do período voluntario, na conta indicada polo contribuinte, do importe do recibo emitido anualmente.

A quen está dirixido

Aqueles obrigados ao pago dun tributo de cobro periódico por recibo.

Como facelo

Por Internet

Dende a Carpeta do Cidadán ten acceso a tódolos seus recibos e pode facer a domiciliación de forma sinxela indicando o número de conta e titular onde quere facer a domiciliación.

Debe facer a domiciliación antes da data fixada polo servizo de recaudación para cada tributo para que a domiciliación sexa efectiva nese ano; se non quedará operativo no seguinte ano e sucesivos. Pode ver as datas dos períodos de pagamento e domiciliación no Calendario do Contribuinte.
Presencialmente

So para os solicitantes non obrigados a relacionarse telemáticamente coa administración (pode consultar os solicitantes obrigados a relacionarse coa administración de maneira electrónica).

Cubrindo o impreso de orden de domiciliacións de pago e entregándoo, xunto coa documentación requirida, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo. Cando a conta designada para o cargo dos recibos non sexa de titularidade do obrigado ao pago, o titular da conta debe autorizar expresamente a domiciliación.

Este impreso deberá presentarse antes da data fixada polo servizo de recaudación para cada tributo para que a domiciliación sexa efectiva nese ano. Con posterioridade a este prazo a domiciliación terá efectos para o ano seguinte e sucesivos. Pode ver as datas dos períodos de pagamento e de domiciliación no Calendario do Contribuinte.

Documentación requirida

  • Orden de domiciliacións de pago Asinado polo obrigado ao pago (titular do recibo) ou polo titular da conta si é distinto do obrigado ao pago.
  • Fotocopia da conta no que figure como titular
   Só no caso de facer o trámite presencialmente.

Observacións

As domiciliacións terán validez por tempo indefinido, en tanto non sexan anuladas polo interesado, rexeitadas pola Entidade de depósito ou a Administración dispoña expresamente a súa invalidez por razóns xustificadas (modificación do titular do recibo,...).

Oficinas

 • Tesorería Municipal - Recaudación Voluntaria Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Pranta Baixa 36202 - Vigo
  Teléfono: 986 810 133
  Email: ofi.voluntaria@vigo.org

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Lexislación relacionada

Trámites relacionados

Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información