Escudo Concello de Vigo

Regularización Anual da Taxa por Ocupación de Solo, Subsolo ou Voo das Vías Públicas Municipais por Empresas Explotadoras de Servizos de Subministracións que Resulten de Interese Xeral (Autoliquidación)

A Taxa por ocupación de solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais por empresas explotadoras de servizos de subministracións que resulten de interese xeral está regulada na Ordenanza Fiscal nº30.

As empresas explotadoras de servizos de subministracións ingresarán, polo procedemento de autoliquidación, no primeiro mes de cada semestre, o importe da taxa a que alude o apartado 5 do artigo 4 da ordenanza 30, correspondente ao semestre anterior. As autoliquidacións practicadas terán carácter de "a conta" da autoliquidación de regularización que se presentará antes do 30 de xullo do exercicio seguinte. A autoliquidación de regularización practicada en xullo deberá ir acompañada de Balance de Situación e Conta de Explotación da entidade, relativos ao exercicio precedente, certificados polo Presidente do Consello de Administración, así como informe da auditoría onde conste expresamente a facturación correspondente ao termo municipal de Vigo no citado período.

O importe da taxa consistirá, en todo caso e sen excepción ningunha, no 1,5 % dos ingresos brutos procedentes da facturación que obteñan anualmente en este termo municipal as referidas empresas.

A quen está dirixido

Empresas explotadoras de servizos de subministracións que resulten de interese xeral ou afecten á xeneralidade ou a unha parte importante do veciñanza que fagan utilización privativa ou aproveitamentos especiais constituidos no solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais.

Cando o aproveitamento afecte ao resto do dominio público municipal, aplicaranse, según a clase do mesmo, a tarifa das establecidas na Ordenanza Fiscal nº30, con carácter xeral, que corresponda.

A estes efectos, incluiranse entre as empresas explotadoras de ditos servizos as empresas distribuidoras e comercializadoras dos mesmos.

Non se incluirán neste réxime especial de cuantificación da taxa os servicios de telefonía móbil.

Este réxime especial de cuantificación aplicarase as empresas referidas, tanto se son titulares das correspondentes redes a través das que se efectúan os subministracións como se, non sendo titulares de ditas redes, ou son de dereitos de uso, acceso ou interconexión ás mesmas. Non obstante o anterior, as empresas do sector de telecomunicacións só tributarán mediante este réxime de cuantificación se son titulares das redes.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.

Se o que desexa é facer unha simulación da cota a pagar, pulse no botón "Acceso Simulación" unha vez pulsado "Tramitar por Internet".
Presencialmente

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago presente o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, no Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Por correo

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante nas entidades bancarias colaboradoras para facer o pagamento da taxa.

Unha vez feito o pago envíe o impreso correspondente ao Concello, xunto coa documentación necesaria, ao Rexistro Xeral do Concello de Vigo.

Documentación requerida

  • Impreso de autoliquidación da taxa por ocupación do solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais por empresas de servizos de subministracións de interese xeral
  • Balance de situación e conta de explotación da entidade
   Balance de Situación e Conta de Explotación da entidade, relativos ao exercizo que se regulariza, certificados polo Presidente do Consello de Administración.
 • No caso de autoliquidación no mes de xullo
  • Informe da auditoría
   onde conste expresamente a facturación correspondente ao término municipal de Vigo no citado período.

Observaciones

Cálculo de los ingresos brutos:

A efectos del cálculo de la tasa, se entenderá por ingresos brutos procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma cómo contraprestación por los servicios prestados en cada término municipal.

No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que graben los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se aplique este régimen especial de cuantificación de la tasa.

Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros deducirán de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas a otras empresas en concepto de acceso o interconexión a las redes de las mismas. Las empresas titulares de tales redes deberán computar las cantidades percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación.

El importe derivado de la aplicación de este régimen especial no podrá ser repercutido a los usuarios de los servicios de suministro referidos.

Oficinas

 • Administración de Tributos

  Ayuntamiento de Vigo Plaza del Rey 1 - Planta Baja 36202 Vigo
  Teléfono: 010
  Teléfono: 986 810 100

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Trámites relacionados

Ayuntamiento de Vigo

Servicio de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para tener acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario y clave de Carpeta Ciudadana o mediante Certificado electrónico (como el DNI electrónico).

Más información