Escudo Concello de Vigo

Exención do Imposto sobre Incremento do Valor de Terreos de Natureza Urbana (Plusvalía)

Estarán exentos deste imposto os incrementos de valor que se manifesten como consecuencia das transmisións de bens que se atopen dentro do perímetro delimitado como Conxunto Histórico Artístico, ou teñan sido declarados individualmente de interese cultural, segundo o establecido na Lei 16/1985 de 25 de xuño do Patrimonio Histórico Español cando os seus propietarios ou titulares de dereitos reais acrediten que teñen realizado ao seu cargo obras de conservación, mellora ou rehabilitación de ditos inmobles nos cinco anos inmediatamente anteriores ao devengo do imposto.

A quen está dirixido

As transmisión de bens que se atopen dentro do perímetro delimitado como Conxunto Histórico Artístico, ou teñan sido declarados individualmente de interese cultural.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

Presentando a solicitude e a documentación requirida no Rexistro Xeral do Concello.

Documentación requerida

Observaciones

Para poder disfrutar de esta exención, los sujetos pasivos deberán solicitarla de forma expresa en el plazo de declaración del impuesto, acreditando, mediante facturas o certificaciones de obra, un desembolso efectivo que iguale o supere al valor catastral asignado al inmueble en el momento del devengo del impuesto.

Oficinas

  • Oficina de Plusvalía

    Ayuntamiento de Vigo Administración de Tributos - Departamento de Plusvalía Plaza del Rey 1 36202 Vigo Teléfono: 986 810 264 Fax: 986 810 264 Email: ofi.plusvalias@vigo.org

    Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Trámites relacionados

Ayuntamiento de Vigo

Servicio de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para tener acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario y clave de Carpeta Ciudadana o mediante Certificado electrónico (como el DNI electrónico).

Más información