Escudo Concello de Vigo

Solicitude / Autoliquidación de Instalación de Terrazas na Vía Pública con Mesas e Cadeiras

A implantación destas instalacións require a previa obtención de licenza municipal nos termos previstos na Ordenanza Municipal reguladora e na normativa sectorial aplicable.

A licenza municipal permite ao solicitante o aproveitamento de terreos de dominio público dentro do término municipal de Vigo mediante a ocupación temporal con terrazas e instalacións análogas que constitúan complemento da actividade que desenvolven os establecementos de hostalería de carácter permanente.

Estas normas non serán de aplicación aos actos de ocupación do dominio público de carácter hostaleiro que se realicen con motivo da celebración das festas patronais, ferias e festexos populares, que se rexirán polas súas normas específicas.

A estes efectos, entenderase por terrazas, as instalacións formadas por mesas, cadeiras, parasois, toldos, xardineiras e outros elementos de mobiliario urbano móbiles e desmontables, que desenvolven a súa actividade de forma accesoria a un establecemento principal de hostalería tal como bar, café-bar, cafetería, restaurante o similares.

A quen está dirixido

Poderán solicitar licenza para este tipo de ocupacións, os titulares de licenzas de actividade-apertura dos establecementos de hostalería que linden co espacio exterior que se pretende ocupar, sempre que a actividade se desenvolva de conformidade coas normas urbanísticas e sectoriais que regulan a mesma.

Como facelo

Por Internet

Prema no botón Tramitar por Internet e siga os pasos que se lle indican.
Presencialmente

As solicitudes se presentarán cun mes , como mínimo, de antelación á data de instalación que se interesa.

Os períodos impositivos establécense na devandita Ordenanza Fiscal. No momento de facer a autoliquidación, os interesados especificarán o período impositivo polo que optan e para o que desexan obter autorización. En todo caso, os períodos impositivos serán períodos naturais completos.

O período liquidatorio queda establecido da seguinte maneira:

Un ano natural.- A elección desta opción dará dereito a ter unha bonificación na autoliquidación e a ter instalada a terraza durante todo o ano natural a vontade do solicitante.

Cando o interesado desexe continuar coa instalación da terraza autorizada, deberá presentar unha nova solicitude, como mínimo, cun mes de antelación á expiración da licenza de ocupación, logo do pagamento das novas taxas.

Por correo

Debe cubrir o formulario web, nesta páxina, e presentar a solicitude/autoliquidación resultante .

Teña en conta a información adicional do apartado presencialmente.

Documentación requirida

  • Solicitude/Autoliquidación Instalación de Terrazas con Mesas e Cadeiras
  • Declaración xurada (terrazas)
  • Fotocopia da licenza de actividade-apertura do establecemento de hostalería
   A licenza deberá estar en vigor e non atoparse incursa en expedientes de disciplina urbanística e contaminación acústica que afecten ao devandito establecemento.
  • Memoria descritiva do tipo de ocupación que se vai realizar e do mobiliario que se pretende instalar
   Deberá expresar o número de mesas e cadeiras a instalar e a superficie de m2 a ocupar. Achegarase unha fotografía do mobiliario e da fachada do establecemento.
  • Plano de situación da terraza
   no que se reflecten a superficie a ocupar, a lonxitude da fachada do establecemento, ancho da beirarrúa, distancias ás esquinas, paradas de autobuses, saídas de emerxencia, pasos de vehículos, así como todos os elementos de mobiliario urbano existentes na área de influencia da ocupación.
 • No caso dunha instalación xa autorizada en períodos anteriores
  • Non será necesario presentar a documentación esixida anteriormente
   O interesado fará constar na súa solicitude-autoliquidación o feito de non ter deudas pendentes coa facenda municipal e maila circunstancia de ter realizado instalación de terraza en período anterior, indicando o número de expediente e a data da licenza de ocupación de dominio público, sinalando que se mantén o mesmo titular, a mesma actividade e as mesmas condicións da instalación da terraza.

Oficinas

 • Rexistro Xeral

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1
  36202 - Vigo

  Horario: De luns a venres de 9:00 a 13:30 horas

 • Seguridade e Mobilidade

  Concello de Vigo
  Praza do Rei 1 - Sótano 1
  Teléfono: 986 810 291 ; 986 810 121

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Normativa Municipal

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información